ผู้เขียน หัวข้อ: สาระน่ารู้เพลงชาติไทย บทเพลงอันยิ่งใหญ่บนแผ่นดินทอง  (อ่าน 1933 ครั้ง)

penguin4

 • บุคคลทั่วไป
สาระน่ารู้เพลงชาติไทย บทเพลงอันยิ่งใหญ่บนแผ่นดินทอง

สาระน่ารู้เพลงชาติไทย บทเพลงอันยิ่งใหญ่บนแผ่นดินทอง ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้นำเสนอเรื่องราวของเพลงชาติไทยทำความเข้าใจได้จากเนื้อหาดังต่อไปนี้
เพลงชาติไทย

ปวงชนชาวไทยทุกคน ควรรักและเทิศทูลความเป็นไทย โดยการร้องเพลงชาติไทยอย่างอิ่มอกอิ่มใจ

การร้องเพลงชาติไทย เป็นการแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ การสมานสามัคคีในการมุ่งหน้าทำให้เมืองไทยเจริญก้าวหน้าและสงบร่มเย็น


เพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย


เพลงสรรเสริญพระบารมี

ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน

นบพระภูมิบาลบุญดิเรก เอกบรมจักริน

พระสยามินทร์พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์

ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง

หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย


เพราะเหตุใดเราจึงควรร้องเพลงชาติไทย

1. ชาวไทยทุกคนควรร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างอิ่มอกอิ่มใจ สมกับบรรพบุรุษที่ดูแลเอาใจใส่เอกราชอธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้
2. ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าหากทุกท่านหันมาสามัคคี ปรองดอง เป็นหนึ่งอันเดียวกัน
3. การพัฒนา Thailand จะรอใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ ชาวไทยทุกท่านต้องร่วมมือกัน
4. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือ ศูนย์รวมของความเป็นไทย ปวงชนชาวไทยควรปฏิบัติตนให้สมกับเป็นคนไทย
5. ไม่มีเพลงชาติใดในโลกจะร้องได้ไพเราะเท่ากับเพลงชาติไทย
6. ชาวไทยควรร้องเพลงชาติไทยทุกวัน เพราะเข้าใจในความเป็นไทย ให้มีความสามัคคีกันเฉกเช่นที่บรรพบุรุษได้ทำมา
7. คนที่ไม่เคยร้องเพลงชาติไทย หรือร้องเพลงชาติไทยไม่เป็น ไม่ใช่คนไทย
8.  Thailand เป็นเมืองสงบ น่าอยู่ ดั่งเพลงชาติไทย ที่กล่าวว่าไทยรักสงบ
9. เมืองไทยจะก้าวไปข้างหน้า หากคนไทยทุกคนสามัคคีกันเหมือนที่ร้องเพลงชาติไทย
10. การไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนร่วม จะนำพาประเทศให้เจริญมั่งคั่ง
11. ชาวไทยทุกท่านควรร้องเพลงชาติไทยด้วยความสำนึกในความเป็นไทย ที่บรรพบุรุษเสียสละเลือดเนื้อ เพื่อเอกราชของชาติไทย

รักเมืองไทยรู้จัก Thailand

1. ประเทศไทยมีทั้งหมด 77 จังหวัด
2. ประเทศไทยมีพื้นที่ราวๆ 513,115 ตารางกิโลเมตร
3. ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของไทย
4. ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกราชพฤกษ์
5. คาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับเพลงขาติไทย

เพลงชาติไทย เป็นชื่อเพลงชาติของสยามและเมืองไทย ประพันธ์ทำนองโดย พระเจนดุริยางค์

พลงชาติไทยประพันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 คำร้องฉบับแรกสุดโดยขุนวิจิตรมาตรา

เพลงชาติแบบไทย

คณะกรรมการได้พิจารณาเพลงชาติโดยตัดสินให้ผลงานเพลง "มหานิมิตร" ซึ่งได้ประพันธ์โดย จางวางทั่ว พาทยโกศล เป็นผลงานที่ชนะเลิศ เพลงมหานิมิตรนี้จางวางทั่วได้ประพันธ์และดัดแปลงมาจากเพลงหน้าพาทย์สำคัญของไทยที่มีชื่อว่า "ตระนิมิตร" ซึ่งให้สามารถบรรเลงเป็นทางสากล เพลงตระนิมิตรนี้ เป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงบรมครู นักดนตรีจะใช้บรรเลงในพิธีสำคัญต่างๆ อาทิเช่น พิธีไหว้ครู บรรเลงเป็นการอัญเชิญ ครูบาคุณครู เทวดาทั้งหลาย มาประชุมกันเพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนั้นจึงมีความหมาย ควรแก่การเคารพนับถือเป็นสิริมงคล สมควรที่จะใช้เป็นเพลงชาติไทยได้

รัฐบาลได้ทดสอบบรรเลงเพลงชาติไทยออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงอยู่ระยะเวลาหนึ่ง แต่ต่อมาเมื่อคณะกรรมการไตร่ตรองแล้วว่า เพลงชาติจะเสนอผลการประกวดให้คณะรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์รับประกันผลนั้น คณะกรรมการ ได้ประชุมและมีความเห็นว่า เพลงชาติไทยมีลักษณะที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถ้ามีการใช้อยู่ 2 เพลง จะส่งเสริมให้คลายความศักดิ์สิทธิ์ลง จึงได้ตัดสินใจไม่เสนอเพลงชาติแบบไทยซึ่งได้คัดเลือกไว้ให้คณะรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์รับรองเป็นเพลงชาติในที่สุด

เพลงชาติแบบสากล

คณะกรรมการได้วิเคราะห์เพลงชาติโดยมีความเห็นให้ใช้ทำนองเพลง ซึ่งประพันธ์โดยพระเจนดุริยางค์เป็นทำนองเพลงชาติไทยแบบสากล สำหรับบทร้องนั้นได้คัดกรองบทร้องของท่านขุนวิจิตรมาตราซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเป็นบทร้องชนะเลิศ และได้ทำการเพิ่มบทร้องของนายฉันท์ ขำวิไล ซึ่งเป็นบทร้องที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศรับประกันผลให้เป็นบทร้องเพลงชาติฉบับราชการเมื่อวันที่ 20  August  พ.ศ. 2477 เป็นต้นมา บทร้องเพลงชาติไทยทั้งของขุนวิจิตรมาตราและนายฉันท์ ประพันธ์ในรูปฉันทลักษณ์แบบกลอนสุภาพ กลอนแปด ความยาว 4 บท แต่ละบทมี 4 วรรค ผลจากการทำงานของแต่ละท่านจึงมีความยาวของบทร้องเป็น 16 วรรค เมื่อนำมารวมกันแล้วจึงทำให้บทร้องเพลงชาติทั้งหมดมีความยาวมากถึง 32 วรรค ซึ่งกล่าวได้ว่ายาวมาก หากจะร้องเพลงชาติให้ครบทั้งสี่บทจะต้องใช้เวลาร้องถึง 3 นาที 52 วินาที ในยุคสมัยนั้นคนไทยโดยมากแล้วจึงโปรดปรานร้องเพลงขาติไทยแต่เฉพาะบทร้องของขุนวิจิตรมาตรา และต่อมาภายหลังจึงไม่มีการขับร้อง คงเหลือแต่เพียงทำนองเพลงบรรเลงไว้เท่านั้น

เพลงชาติฉบับแกรมมี่ พ.ศ. 2548

ในปี พ.ศ. 2548 กระทรวงวัฒนธรรมได้ทำการเปิดเผยเพลงชาติไทยฉบับใหม่ ซึ่งกระทรวงกลาโหมมอบหมายให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  Limited  (มหาชน) เป็นผู้เรียบเรียง และจัดทำใหม่ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น สำหรับใช้ในหลายโอกาส ตามไอเดียของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ที่อยากส่งเสริมความเป็นชาติชื่นชอบในหมู่คนไทย ซึ่งเพลงชาติฉบับดังกล่าว มีการจัดทำออกมาถึง 6 รูปแบบ ดังนี้

1.แบบเป็นทางการ เสียงร้องหนักแน่นฮึกเหิม เหมาะสำหรับเปิดในสถานที่ราชการ ในงานราชการ งานทหาร หรือกิจกรรมที่ผู้จัดอยากปลุกเร้าพลังรักชาติ

2.แบบไม่เป็นทางการ เสียงร้องนุ่มนวลขึ้นกว่าฉบับแรก เหมาะสำหรับเปิดในงานทางการของภาคเอกชน งานมหรสพ หรืองานกึ่งทางการกึ่งลำลอง

3.แบบแกรมมี่ซาวด์ เอาใจวัยรุ่น ขับร้องโดยนักร้องรุ่นเก่า ช่วงท้ายสร้างคีย์และเมโลดี้ใหม่

4.แบบแกรมมี่ซาวด์ เอาใจวัยรุ่น ขับร้องโดยนักร้องรุ่นใหม่ ช่วงท้ายสร้างคีย์และเมโลดี้ใหม่

5.แบบเอาใจเด็กเล็ก ใช้คณะเยาวชนร้องประสานเสียง เหมาะสำหรับเปิดในแหล่งเรียนรู้อนุบาลและประถม

6.แบบเอาใจผู้สูงอายุ ใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลง

ร้องเพลงชาติไทยดียังไง

1. การร้องเพลงชาติไทยช่วยทำให้คนไทยหันมารักกันมากยิ่งขึ้น มีความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2. การร้องเพลงชาติไทยทำให้คนไทยเข้าใจและสำนักในความเป็นไทย ว่าเอกราชอธิปไตยของปวงชนชาวไทย กว่าจะได้มาได้ บรรพบุรุษต้องเอาเลือดเนื้อเข้าแลก ปวงชนชาวไทยจึงควนสำนึกถึงความเหนื่อยยากของบรรพบุรุษที่เสียสละเพื่อลูกหลาน
3. การร้องเพลงชาติไทยช่วยสนับสนุนให้คนเสีย ลด ละ เลิก การคอรัปชั่น ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ ยังแต่จะบ่อนทำรายชาติให้วอดวาย การร้องเพลงชาติช่วยให้คนที่คิดร้ายต่อประเทศ หันมาสำนักแผ่นดินแม่ แผ่นดินทอง ของไทย
4. การร้องเพลงชาติไทยเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นไทย ให้นาๆ อริยประเทศ เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชาติไทย
5. การร้องเพลงชาติไทยเป็นการเทิศทูลสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. การร้องเพลงชาติไทยทำให้คนไทยไม่ลืมกัน ไม่คิดร้ายต่อกัน ให้อภัยกัน และช่วยกันนำพาประเทศชาติให้เจริญมั่งคั่ง ให้สมกับปู่ ย่า ตา ยาย ที่พลีชีพเพื่อชนรุ่นหลัง
7. การร้องเพลงชาติไทย เป็นการปลุกจิตสำนึกไม่ให้คนไทยลืมตัวตนความเป็นไทย ที่เสียสละเพื่อประเทศเป็นที่ตั้ง และสามัคคีให้ชาติไทยคงอยู่ถาวร
8. การร้องเพลงชาติไทยเป็นการแสดงออกถึงคนไทยที่สามารถแสดงตนว่าเป็นคนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เด็กๆ เอ๋ย จงฟังไว้ให้ดี

1. จงตั้งใจร้องเพลงชาติไทยด้วยจิตสำนักความเป็นไทย โตขึ้นจักได้รักชาติ บ้าน เมือง ไม่คิดทำลายประเทศให้เสียหาย
2. จงร้องเพลงชาติไทยให้ดังๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพที่เกี่ยวข้องสาระน่ารู้เพลงชาติไทย บทเพลงอันยิ่งใหญ่บนแผ่นดินทอง
ศึกษาเกี่ยวกับเพลงชาติไทย คนไทยทุกคนควรรักสามัคคีกันไว้
อ้างอิงจาก: เพลงชาติไทย
แท็ก: เพลงชาติไทย
อ้างจาก: เพลงชาติไทย
สาระน่ารู้เพลงชาติไทย บทเพลงอันยิ่งใหญ่บนแผ่นดินทอง
หมวดหมู่: เพลงชาติไทย
หน้าหลัก: http://www.เพลงชาติไทย.com
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อเรา: ]
ติดต่อเรา:
ชื่อ: เพลงชาติไทย.com
ที่อยู่: ประเทศไทย
เบอร์โทรติดต่อ: ไม่ระบุ
อีเมล์: ไม่ระบุ

บัญชีของคุณถูกระงับการใช้งาน

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 622
 • อย่ามาไทย
ปัญญาควาย ลบไปไอสัท เลอะเทอะบอร์ด

ป่ะ'นอนนนนนน

 • ง่วงอ่ะ ไปนอนกัน
 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 770
 • กำลังปรับปรุง
ควรเอาไปลงหมวด คุยจริงบ้าง เล่นบ้าง อะไรบ้าง มากกว่าลงหมวดนี้  woon_no woon_no woon_no woon_no

SaHaRa_GiBi

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 46

Jimmy'

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 678
ผมว่ามีสาระออก ถึงเเม้จะไม่เกี่ยวกับเกมส์ก็จริง

Jimmy'

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 678
อ่อเคยตั้งไปเเล้วนิ  โทษทีลืมดู