GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 26 กันยายน 2554

แมกซิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,217
 • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
SV สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร talzatalza คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5081.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร l3ody-Knight คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5079.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ZZZ_Do คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5082.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -kamikaze-warn-busmeen- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4957.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -l-..Gu_KorN..-l-  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4880.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร reborn02 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4913.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร min_02 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5070.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร samkan คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5070.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร bamizZ_zaa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5070.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NongAnya คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5070.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร maya_may คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5069.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 1122215 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5067.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ll_O_ll คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4913.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Kobza_II คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4913.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร KunHuu คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5081.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ODl3lackNight  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5055.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 7400  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5052.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Warm เป็นเวลา168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4954.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร M.Mee เป็นเวลา168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4922.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -S-E-L-L- เป็นเวลา168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4922.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Tz. เป็นเวลา168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5072.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -usaLLsJ- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4996.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร inw-vin-vin-2 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4998.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร II-EARTH-II เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5003.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร kanpo เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5013.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร M.Mee เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5055.0

SV ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sek_ie คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5073.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.Eligants.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5085.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DeariiZ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5085.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Noo_AeW- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4906.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NuTTYinG_4 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4899.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร llnwasura  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4911.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ZOOM.... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5000.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ChihUaHuA__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5022.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _PaPeKa_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4980.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ICE_TANATTHEP_ICE  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4928.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI--MY-Yiw--IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4929.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Aukt_masd คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4929.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร out..axe คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5025.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -LovE_Top- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5000.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 314150 เป็นเวลา168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4928.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -_GraphiC_- เป็นเวลา168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5104.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 0o_Nong_Nice_o0 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5036.0

SV ดาวดึงส์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ___HuMNoii คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5077.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oat-et  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4984.0

 SV อวตาร

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร boyza_naka เป็นเวลา168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5098.0

SV นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร JacKKy ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4903.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร FFFFFFUUUUUUNNNNNNGGGGGG ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4997.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร __-ball-__ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4900.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -.Ruk-Ino-Tee-Ruk.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=5061.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 28, 2011, 09:54:13 โดย จีเอ็มแมกซิม »
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้


barsilish

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 2
ขอสอบถามนิดนึงนะครับ ตัวละครผมไม่มีชื่อในผู้กระทำผิดนี้ แต่โดนขังคุก 7 วัน เนื่องด้วยสาเหตุอะไรผมก็ไม่ทราบ ชี้แจงทีครับ เซิบเวอร์ ภิภพ เมื่อวันที่ 25 ผมยังออนเลนอยู่ในเมืองเลยพอวันที่ 26 มาออนอยู้้่ในคุกแล้วคับ


Adolf_Hitler

 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 161
 • คนดีชอบแก้ไข..,, คนจัญไรชอบแก้ตัว

.P a t c h a :)

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,306
รอบนี้เยอะจัง
คราวนี้สวรรค์เยอะกว่าใต้พิภพอีกนะ
 g#037 g#037 g#037

เพื่อนทั่วไป เขาจะมองเห็นแค่ "คุณกำลังร้องไห้"
,,แต่...เพื่อนแท้ มีหัวไหล่ไว้ให้คุณ "คอยซับน้ำตา"

 g#019 g#019 g#019


barsilish

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 2
ลืมบอกชื่อตัวละครคับโทษที ชื่อตัวละครที่โดน VR_One เซิบเวอร์ วุ้นใต้ภิภพ อยากทราบแค่สาเหตุที่โดนว่าโดนเพราะอะไร แล้วขอดูกระทู้่ที่ ชื่อตัวละครนี้กระทำผิดด้วยครับ


แมกซิม

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,217
 • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
ลืมบอกชื่อตัวละครคับโทษที ชื่อตัวละครที่โดน VR_One เซิบเวอร์ วุ้นใต้ภิภพ อยากทราบแค่สาเหตุที่โดนว่าโดนเพราะอะไร แล้วขอดูกระทู้่ที่ ชื่อตัวละครนี้กระทำผิดด้วยครับ

เนื่องผู้เล่นใช้บัคภายในเกมส์นะครับ
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้


ลุงอ้วน

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 989
ลืมบอกชื่อตัวละครคับโทษที ชื่อตัวละครที่โดน VR_One เซิบเวอร์ วุ้นใต้ภิภพ อยากทราบแค่สาเหตุที่โดนว่าโดนเพราะอะไร แล้วขอดูกระทู้่ที่ ชื่อตัวละครนี้กระทำผิดด้วยครับ
หึหึ  #038


ลุงอ้วน

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 989
ลืมบอกชื่อตัวละครคับโทษที ชื่อตัวละครที่โดน VR_One เซิบเวอร์ วุ้นใต้ภิภพ อยากทราบแค่สาเหตุที่โดนว่าโดนเพราะอะไร แล้วขอดูกระทู้่ที่ ชื่อตัวละครนี้กระทำผิดด้วยครับ
หึหึ  #038
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=3488.0

ลืมลง อ่านซะนะ