ผู้เขียน หัวข้อ: เผยการสร้างค่านิยมองค์กรของอาร์เอส 4 ประการ  (อ่าน 22 ครั้ง)

unyana

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 61

ค่านิยมองค์กร หรือ core value สำคัญแค่ไหน สำหรับ RS Group คำตอบก็คือ สำคัญมาก เพราะ ว่าค่านิยมองค์กรนั้นเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่นำไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ค่านิยมองค์กร คือสิ่งที่สะท้อนกระบวนการคิด การตัดสินใจ เป็นตัวที่บอกได้ถึงตัวตนคุณลักษณะเด่น และความแตกต่างกับองค์กรอื่น ๆ ซึ่งความโดดเด่นและแตกต่างนี้เองที่จะทำให้เรานั้นได้เปรียบคู่แข่ง ทำให้ลูกค้าและบุคคลภายนอกนั้นรู้สึกมั่นใจ เกิดความเชื่อถือและซื่อสัตย์ต่อสินค้าและบริการของเรา ค่านิยมองค์กรจึงเปรียบเสมือนธงหรือว่าอาวุธที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรนั้นก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่องค์กรกำหนดไว้

ทำไมต้องสร้างค่านิยมองค์กร
เพราะว่าโลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โลกในปัจจุบันก็มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับโลกในอดีตอันส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนและผู้ประกอบการธุรกิจน้อยใหญ่ ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้า และเพื่อเป็นการวางรากฐานขององค์กรในระยะยาว องค์กรต่าง ๆ จึงจะต้องมีการตื่นตัวและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารให้มีความทันสมัย ก้าวทันในทุกสภาวการณ์ของโลก ที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องกำหนดค่านิยมขององค์กรที่เกิดจากหล่อหลอมและรวมพลังความคิดความเชื่อของบุคลากรในองค์กร ให้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างและเป็นแรงผลักดันให้องค์กรนั้นก้าวไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่องค์กรกำหนดไว้นั่นเอง
บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่าผ่าเผยท่ามกลางความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงระยะเวลา 40 ที่ผ่านมา เพราะด้วยการบริหารงานอย่างชาญฉลาดของทีมผู้บริหาร และการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความทันสมัยสามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ค่านิยมขององค์กร 4 ประการดังต่อไปนี้

1.   Passionate หรือ แรงผลักดัน โดยการยกระดับการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์ สู้ และไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคขวากหนามใด ๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและมีผลงานที่ดีอยู่เสมอ ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรและสร้างประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

2.   Inspiring หรือ แรงบันดาลใจ โดยการตั้งเป้าหมายที่สามารถท้าทายให้ทุกคนอยากบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ อาร์เอส มีความฝันและอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป ด้วยการสื่อสาร ระดมความคิดจากพนักงานขึ้นสู่ผู้บริหาร สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของแต่ละแผนกให้สอดคล้องกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และเสริมสร้างประสบการณ์สู่ความสำเร็จไปด้วยกัน

3.   Goal-Oriented หรือ การแน่วแน่ที่เป้าหมาย คือความสำเร็จตามเป้าหมายในระยะต่าง ๆ ที่สำคัญคือ การวางรากฐานขององค์กรในระยะยาว จะนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

4.   Inquisitive หรือ การใฝ่เรียนใฝ่รู้ โดยศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เปลี่ยนมุมมองให้สอดคล้องกับที่องค์กรต้องการ ทันต่อเหตุการณ์และสร้างความเชี่ยวชาญในงานที่ตนรับผิดชอบ ยืดหยุ่นและทันต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตระหนักและเห็นความสำคัญของค่านิยมองค์กร เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และพัฒนาไปพร้อม ๆ กันกับองค์กร

core value ที่กำหนดขึ้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนของอาร์เอสทั้ง 4 ประการข้างต้น ส่งผลต่อการระลึกรู้ในการทำงานของพนักงานตลอดเวลา และกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ส่งผลทำให้อาร์เอสนั้นก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างงดงาม

รู้จักอาร์เอสเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/