GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ประกาศ : ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์(ฉุกเฉิน)

อานน

  • Jr. Member
  • **
    • กระทู้: 478

ประกาศ : ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์(ฉุกเฉิน)

ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2557 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. - 14.35 น.

เพื่อแก้ไข : ข้อผิดพลาดบางประการที่ส่งผลให้ "เผ่าอสุรา" ไม่สามารถเก็บดวงวิญญาณได้

ทีมงานขอให้ผู้เล่นหลีกเลี่ยงการ Login เข้าระบบเกมในช่วงวันและ เวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น