GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

~~~ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของว่าที่จีเอ็มอาสา...firstalonely...((สวรรค์)) ~~~

first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ทดลองงานจีเอ็มอาสา
ลงโทษผู้กระทำผิด ฟลัด หยาบคาย ซื้อขายตัวละคร ประจำวันที่ 27/02/55


ภาพการลงโทษและรายชื่อผู้กระทำผิด


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ทดลองงานจีเอ็มอาสา
การประชาสัมพันธ์เตือนภัย ประจำวันที่ 27/02/55


ภาพการประชาสัมพันธ์เตือนภัย


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!

first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ทดลองงานจีเอ็มอาสา
การรับฝากข้อความเพื่อประกาศภายในเซิร์ฟเวอร์ ประจำวันที่ 27/02/55


ภาพบรรยากาศการรับฝากข้อความ 1

ภาพบรรยากาศการรับฝากข้อความ 2


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ทดลองงานจีเอ็มอาสา
ลงโทษผู้กระทำผิด ฟลัด หยาบคาย ซื้อขายตัวละคร ประจำวันที่ 27/02/55


ภาพการลงโทษและรายชื่อผู้กระทำผิด


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ทดลองงานจีเอ็มอาสา
ลงโทษผู้กระทำผิด ฟลัด หยาบคาย ซื้อขายตัวละคร ประจำวันที่ 28/02/55


ภาพการลงโทษและรายชื่อผู้กระทำผิด


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ทดลองงานจีเอ็มอาสา
ลงโทษผู้กระทำผิด ฟลัด หยาบคาย ซื้อขายตัวละคร ประจำวันที่ 28/02/55


ภาพการลงโทษและรายชื่อผู้กระทำผิด


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่จีเอ็มอาสา
กิจกรรม"ตามหาว่าที่จีเอ็มอาสา" ประจำวันที่ 28/02/55


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล และบรรยากาศตอนจัดกิจกรรม


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ทดลองงานจีเอ็มอาสา
ลงโทษผู้กระทำผิด ฟลัด หยาบคาย ซื้อขายตัวละคร ประจำวันที่ 29/02/55


ภาพการลงโทษและรายชื่อผู้กระทำผิด


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ทดลองงานจีเอ็มอาสา
ลงโทษผู้กระทำผิด ฟลัด หยาบคาย ซื้อขายตัวละคร ประจำวันที่ 01/03/55


ภาพการลงโทษและรายชื่อผู้กระทำผิด


first@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ทดลองงานจีเอ็มอาสา
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำวันที่ 01/03/55


ภาพการประชาสัมพันธ์เตือนภัยfirst@lonely

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,642
 • ดีมาก็ดีตอบ ร้ายมาก็ร้ายตอบ แค่นั้น!!
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ทดลองงานจีเอ็มอาสา
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประจำวันที่ 01/03/55 (รอบเย็น)


ภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร