GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

ข้อมูลสกิล C3

ดับเบิ้ล

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 718
C3 อาชีพ เบลดมาสเตอร์


SKILL: สวนกลับ
รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทดาบคู่
ความสามารถ : เมื่อทำการใช้ดาบป้องกันจะโจมตีกลับไปที่ผู้ที่ศัตรู โดยจะติดสถานะมึน เป็นระยะเวลา 3 วินาที และใช้ MP 50
วิธีการฝึกฝน : เมื่อโจมตีสวนกลับได้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มพลังโจมตีขณะโจมตีสวนกลับ
 - เพิ่มโอกาสโป๊ะเชะขณะโจมตีสวนกลับ
 - เพิ่มอัตราใช้ดาบป้องกัน
 - โจมตีสวนกลับได้ถี่ขึ้น
ระดับ 1 :: 10% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน  100วินาทีหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 51%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะ

สวนกลับ 51 หน่วย
ระดับ 2 :: 14% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน  90วิหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 61%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะสวนกลับ

63 หน่วย
ระดับ 3 :: 18% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน  80วิหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 71%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะสวนกลับ

75 หน่วย
ระดับ 4 :: 22% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน  70วิหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 81%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะสวนกลับ

87 หน่วย
ระดับ 5 :: 26% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน  60วิหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 91%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะสวนกลับ

99 หน่วย
ระดับ 6 :: 30% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน  50วิหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 101%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะสวนกลับ

111 หน่วย
ระดับ 7 :: 34% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน  40วิหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 111%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะสวนกลับ

133 หน่วย
ระดับ 8 :: 38% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน  30วิหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 124%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะสวนกลับ

174 หน่วย
ระดับ 9 :: 42% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน  20วินาทีหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 157%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะ

สวนกลับ 228 หน่วย
ระดับ 10 :: 50% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน 10วินาทีหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 200%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะ

สวนกลับ 300 หน่วย
SKILL: เวทแห่งดาบธาตุ
รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เรียนรู้การเรียกธาตุแห่งดาบมาช่วยโจมตี
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะดาบธาตุ
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มความสามารถของทักษะดาบธาตุ
 - เพิ่ม MP MAX
ระดับ 1 :: ได้รับทักษะดาบธาตุดิน และเพิ่ม MP MAX 20 หน่วย
ระดับ 2 :: เพิ่ม MP MAX 23 หน่วย
ระดับ 3 :: ได้รับทักษะดาบธาตุน้ำ  และเพิ่ม MP MAX 29 หน่วย
ระดับ 4 :: เพิ่ม MP MAX 39 หน่วย
ระดับ 5 :: ได้รับทักษะดาบธาตุลม  และเพิ่ม MP MAX 55 หน่วย
ระดับ 6 :: เพิ่ม MP MAX 79 หน่วย
ระดับ 7 :: ได้รับทักษะดาบธาตุไฟ  และเพิ่ม MP MAX 113 หน่วย
ระดับ 8 :: เพิ่ม MP MAX 159 หน่วย
ระดับ 9 :: เพิ่ม MP MAX 219 หน่วย     
ระดับ 10 :: เพิ่ม MP MAX 300 หน่วย SKILL: ดาบธาตุดิน
รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
ต้องการ : MP 50 และต้องใช้อาวุธประเภทดาบหรือดาบใหญ่
ระยะร่าย : 2-4 วินาที
ระยะหลังร่าย : 20 วินาที (ใช้ร่วมกับดาบธาตุอื่นๆได้)
ความสามารถ : เพิ่มพลังป้องกันและป้องกันเวทย์ให้กับผู้ใช้ และยังโจมตีศัตรูรอบตัวผู้ใช้ทุกๆ 3 วินาที แต่ดาบธาตุดินจะทนความเสียหายได้ไม่นานและจะหายไป
 - เวทย์แห่งดาบธาตุจะเพิ่มป้องกัน
 - เพิ่มป้องกันเวทย์
 - เพิ่มพลังโจมตี
SKILL: ดาบธาตุน้ำ
รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 50 และต้องใส่อาวุธประเภทดาบหรือดาบใหญ่
ระยะ : 12 ช่อง
ระยะร่าย : 0-1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 20 วินาที (ใช้ร่วมกับดาบธาตุอื่นๆได้)
ความสามารถ : เรียกธาตุแห่งดาบน้ำมาหยุดเป้าหมายให้อยู่กับที่ระยะเวลาหนึ่ง (ใช้ความต้านทานห้ามเดินป้องกัน) เมื่อแตกออกจะลดพลังป้องกัน และพลังป้องกันเวทย์ของเป้าหมายเป็นระยะเวลา 15 วินาที (ใช้ความต้านทานลดป้องกันป้องกัน)
 - เวทย์แห่งดาบธาตุจะเพิ่มกานลดพลังป้องกัน
SKILL: ดาบธาตุลม
รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
ต้องการ : MP 100 และต้องใส่อาวุธประเภทดาบหรือดาบใหญ่
ระยะร่าย : 3-5 วินาที
ระยะหลังร่าย : 40 วินาที (ใช้ร่วมกับดาบธาตุอื่นๆได้)
ความสามารถ : เรียกธาตุแห่งดาบลมมาปกป้องผู้ใช้โดยที่ป้องกันไม่ให้โดนโจมตีจากเวมย์ 40 วินาที (ค่า INT จะเพิ่มระยะเวลาของบัฟ)
 - เวทย์แห่งดาบธาตุจะเพิ่มจำนวนครั้งในการป้องกันจากเวทย์

SKILL: ดาบธาตุไฟ
รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
ต้องการ : MP 50 และ HP 100 และต้องใส่อาวุธประเภทดาบหรือดาบใหญ่
ระยะร่าย : 0.5-1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 40 วินาที (ใช้ร่วมกับดาบธาตุอื่นๆได้)
ความสามารถ : เรียกธาตุแห่งดาบลมไฟมาที่ผู้ใช้เมื่อโจมตีใส่เป้าหมายจะทำให้เป้าหมายติดสถานะดาบธาตุลุกไหม้ (ใช้ความต้านทานเจ็บภายในป้องกัน)
ซึ่งจะลดพลังป้องกัน 0+10 และพลังป้องกันเวทย์ 0+10 และสามารถติดผู้อื่นต่อไปได้เมื่อเดินผ่านในความกว้าง 3x3 ช่อง (ค่า INT จะทำให้ลุกไหม้แรงขึ้น)C3 อาชีพ พาลาดิน

SKILL: เวทผนึก
: รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เรียนรู้การผนึกความสามารถ และปลดปล่อยออกมา
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะผนึก และทักษะปลดปล่อย
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มความสามารถของทักษะผนึก และการปลดปล่อย
 - เพิ่มพลังโจมตี
 - สามารถผนึกเวทได้มากชนิดพร้อมกันมากขึ้น ระดับ 1-7 ได้ 1 ผนึก, ระดับ 8 ได้ 2 ผนึก, ระดับ 9 ได้ 3 ผนึก, ระดับ 10 ได้ 4 ผนึก
ระดับ 1 :: ได้รับสกิลปลดปล่อยการผนึก, ผนึกความเสียหาย เพิ่มพลังโจมตี 10% เพิ่มการฟื้นฟู MP 50
ระดับ 2 :: เพิ่มพลังโจมตี 14% เพิ่มการฟื้นฟู MP 55
ระดับ 3 :: ได้รับสกิลผนึกพลังเวท เพิ่มพลังโจมตี 18% เพิ่มการฟื้นฟู MP 60
ระดับ 4 :: เพิ่มพลังโจมตี 22% เพิ่มการฟื้นฟู MP 70
ระดับ 5 :: ได้รับสกิลผนึกความคลั่ง เพิ่มพลังโจมตี 26% เพิ่มการฟื้นฟู MP 87
ระดับ 6 :: เพิ่มพลังโจมตี 30% เพิ่มการฟื้นฟู MP 113
ระดับ 7 :: ได้รับสกิลผนึกความกลัว เพิ่มพลังโจมตี 40% เพิ่มการฟื้นฟู MP 149
ระดับ 8 :: เพิ่มพลังโจมตี 55% เพิ่มการฟื้นฟู MP 198
ระดับ 9 :: เพิ่มพลังโจมตี 74% เพิ่มการฟื้นฟู MP 264
ระดับ 10 :: ได้รับสกิล เพิ่มพลังโจมตี 100% เพิ่มการฟื้นฟู MP 350
SKILL: ปลดปล่อยการผนึก
รูปแบบ : ปลดปล่อยการผนึก
ต้องการ : เวทย์ที่ถูกผนึกอยู่
ระยะหลังใช้ : ขึ้นอยู่กับเวทย์ที่ผนึก
ความสามารถ : ปลดปล่อยทักษะของเวทย์ผนึกเพื่อให้ความสามารถที่สะสมมามีผล
SKILL: ผนึกความเสียหาย
รูปแบบ : ผนึกเวทย์
ต้องการ : MP 20
ระยะผนึก : 0.2-1 วินาที
ระยะหลังการปลดปล่อย : 5วินาที
ความสามารถ : เพิ่มป้องกันและป้องกันเวทย์และเมื่อปลดปล่อยจะสามารถโจมตีด้วยเวทย์ธาตุและเมื่อปลดปล่อยจะสามารถโจมตีด้วยเวทย์ธาตุแสงรอบ
ตัวผู้ใช้โดยมีรัศมี 10x10 ช่อง ด้วยความเสียหายที่สะสมมา โดยที่สะสมได้ตาม ขีดความสามารถของระดับเวทย์ผนึก
เวทย์ผนึกจะเพิ่ม :
 - เพิ่มป้องกันและป้องกันเวทย์เมื่อผนึก
 - เพิ่มการสะสมความเสียหาย
SKILL: ผนึกพลังเวทย์
รูปแบบ : ผนึกเวทย์
ต้องการ : MP 100
ระยะผนึก : 0-0.5 วินาที
ระยะหลังการปลดปล่อย : 30วินาที
ความสามารถ : เมื่อได้รับความเสียหาย จะแปรสภาพความเสียหายนั้นเป็น MP และเมื่อปลดปล่อยจะทำให้ฟื้นฟู MP อย่างมาก ทุกๆ 3 วินาที และเพิ่ม
โจมตีเวทย์อย่างมากด้วย และความนานของการปลดผนึก จะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่แปรสภาพไป
เวทย์ผนึกจะเพิ่ม :
 - เพิ่มอัตราการแปรสภาพความเสียหายไปเป็น MP เมื่อผนึก
 - เพิ่มพลังโจมตีเวทย์เมื่อปลดผนึก
 - เพิ่มฟื้นฟู MP เมื่อปลดผนึก
SKILL: ผนึกความคลั่ง
รูปแบบ : ผนึกเวทย์
ต้องการ : MP 50
ระยะผนึก : 0.2 วินาที
ระยะหลังการปลดปล่อย : 30 วินาที
ความสามารถ : เพิ่มแม่นยำและหลบหลีก และเมื่อปลดผนึกจะเพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 100%ความต่อเนื่องเต็มที่ อัตราโป๊ะเชะ 20% อัตรา HP
MAX 100% และฟื้นฟู HP 1% ของ HP MAX ทุกๆ 2 วินาที โดยที่การสะสมเวลามาจากการโจมตีโดนเป้าหมาย
เวทย์ผนึกจะเพิ่ม :
 - เพิ่มความแม่นยำและหลบหลีกเมื่อผนึก
 - ทำให้เวลาที่ได้มาจากการสะสมมากขึ้น
SKILL: ผนึกความกลัว
รูปแบบ : ผนึกเวทย์
ต้องการ : MP 100
รัศมี : 5x5 ช่อง
ระยะผนึก : 3-6 วินาที
ระยะหลังการปลดปล่อย : 60 วินาที
ความสามารถ : โจมตีรอบตัวทุกๆ 5 วินาที และมีโอกาส 1% ที่จะติดสถานะมึน (ใช้ความต้านทานมึนป้องกัน) เป็นระยะเวลา 2 วินาที และเมื่อปลดผนึก
จะดูด HP และ MP จากศัตรูที่อยู่รอบตัว โดยความแรงจะขึ่้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ผลของการผนึกความกลัวนี้โจมตีรอบตัว
เวทย์ผนึกจะเพิ่ม :
 - เพิ่มพลังโจมตีรอบตัวเมื่อผนึก
 - เพิ่มความแรงในการดูด HP และ MP เมื่อปลดปล่อย
 - เพิ่มรัศมีในการดูด HP และ MP เมื่อปลดปล่อยSKILL: ศาสตราเทพผ่าเวหา
รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 10 หน่วย
ระยะร่าย : 1-2 วินาที
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : กระโดดโจมตีด้วยความรุนแรงจากที่สูง
 - สายหอกโจมตีรอบเป้าหมาย
 - สายค้อนทำให้มึนงง
 - สายกระบี่ทำให้เป็นใบ้
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้เพื่อเพิ่มระดับทักษะ
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มพลังโจมตี
 - เพิ่มระยะโจมตี
 - เพิ่มความสามารถของอาวุธที่ออก
 - ระยะร่ายลดลง
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้
ระดับ 1 :: เวลาร่ายเวท 25วินาที ความไกลของสกิล 20 พลังโจมตี 406 ระยะเวลาติดดีบัพ 3 วินาที
ระดับ 2 :: เวลาร่ายเวท 24วินาที ความไกลของสกิล 21 พลังโจมตี 450 ระยะเวลาติดดีบัพ 3 วินาที
ระดับ 3 :: เวลาร่ายเวท 23วินาที ความไกลของสกิล 22 พลังโจมตี 484 ระยะเวลาติดดีบัพ 3 วินาที
ระดับ 4 :: เวลาร่ายเวท 22วินาที ความไกลของสกิล 23 พลังโจมตี 538 ระยะเวลาติดดีบัพ 3 วินาที
ระดับ 5 :: เวลาร่ายเวท 21วินาที ความไกลของสกิล 24 พลังโจมตี 604 ระยะเวลาติดดีบัพ 4 วินาที
ระดับ 6 :: เวลาร่ายเวท 20วินาที ความไกลของสกิล 25 พลังโจมตี 740 ระยะเวลาติดดีบัพ 4 วินาที
ระดับ 7 :: เวลาร่ายเวท 19วินาที ความไกลของสกิล 27 พลังโจมตี 933 ระยะเวลาติดดีบัพ 5 วินาที
ระดับ 8 :: เวลาร่ายเวท 18วินาที ความไกลของสกิล 30 พลังโจมตี 1,194 ระยะเวลาติดดีบัพ 6 วินาที
ระดับ 9 :: เวลาร่ายเวท 17วินาที ความไกลของสกิล 34 พลังโจมตี 1,540 ระยะเวลาติดดีบัพ 8 วินาที
ระดับ 10 :: เวลาร่ายเวท 16วินาที ความไกลของสกิล 40 พลังโจมตี 2,000 ระยะเวลาติดดีบัพ 10 วินาที


SKILL: เรียกเกราะคุ้มกาย
รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ต้องการ : MP 200 หน่วย
ระยะ : 10 ช่อง
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายมีเกราะคุ้มกายมาปกป้อง เพิ่มป้องกัน และป้องกันเวทย์ โดยเกราะคุ้มกายมีพลังอยู่ เมื่อพลังหมดจะทำให้เกราะคุ้มกาย

แตกออก และทำการโจมตีด้วยเวทธาตุแสง ที่ศัตรูที่อยู่รอบ ๆ มีรัศมี 10x10 ช่อง
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้เพื่อเพิ่มระดับทักษะ
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มป้องกัน และป้องกันเวท
 - อัตราพลังของเกราะคุ้มกายที่เปลี่ยนไปเป็นพลังโจมตีเวทธาตุแสง เพิ่มสูงขึ้น
ระดับ  ::  เพิ่มพลังป้องกัน  เพิ่มอัตราการป้องกัน

C3 เบอร์เซอร์เกอร์SKILL: พลังแห่งความคลั่ง
รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เมื่อระเบิดคลั่งแล้วจะอยู่ในสถานะคลั่งเต็มที่ แทนสถานะง่อย ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้อมตะ แต่จะใช้ทักษะได้บางทักษะเท่านั้น
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะระเบิดคลั่ง
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - สถานะคลั่งเต็มที่นานขึ้น
 - HP ที่เหลือเพิ่มมากขึ้น ขณะอยู่ในสถานะคลั่งเต็มที่
ระดับ  ::  สถานะคลั่งเต็มที่นานขึ้น SKILL: ปลดอาวุธ
รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
สถานะ : ปกติ, ขวานคลั่ง ,คลุ้มคลั่ง หรือคลั่งเต็มที่
ต้องการ : MP 20 หน่วย
และต้องใส่อาวุธประเภทขวานมือเดียว, ขวานใหญ่หรือดาบใหญ่
ระยะหลังใช้ : 40 วินาที
ความสามารถ : โจมตีพร้อมทั้งมีโอกาสปลดอาวุธหลักของเป้าหมาย โดยที่การปลดอาวุธนั้น จะทำให้ไม่สามารถสวมใส่อาวุธได้ในขณะที่อยู่ในผลของ

ทักษะนี้
(ใช้ความต้านทานห้ามโจมตีป้องกัน)
เป็นระยะเวลา 10 วินาที
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้เพื่อเพิ่มระดับทักษะ
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มพลังโจมตี
 - เพิ่มโอกาสการปลดอาวุธหลัก
 - ลดค่าของความต้านทานที่มาป้องกันการปลดอาวุธหลัก
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้


ระดับ 1 ::  พลังโจมตี 50 พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นถ้าปลดอาวุธสำเร็จ 10 ลดพลังโจมตีของเป้าหมาย 10
ระดับ 2 ::  พลังโจมตี 55 พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นถ้าปลดอาวุธสำเร็จ 15 ลดพลังโจมตีของเป้าหมาย 10
ระดับ 3 ::  พลังโจมตี 60 พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นถ้าปลดอาวุธสำเร็จ 20 ลดพลังโจมตีของเป้าหมาย 12
ระดับ 4 ::  พลังโจมตี 65 พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นถ้าปลดอาวุธสำเร็จ 25 ลดพลังโจมตีของเป้าหมาย 14
ระดับ 5 ::  พลังโจมตี 70 พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นถ้าปลดอาวุธสำเร็จ 30 ลดพลังโจมตีของเป้าหมาย 18
ระดับ 6 ::  พลังโจมตี 81 พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นถ้าปลดอาวุธสำเร็จ 35 ลดพลังโจมตีของเป้าหมาย 23
ระดับ 7 ::  พลังโจมตี 99 พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นถ้าปลดอาวุธสำเร็จ 40  ลดพลังโจมตีของเป้าหมาย 31
ระดับ 8 ::  พลังโจมตี 124 พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นถ้าปลดอาวุธสำเร็จ 55 ลดพลังโจมตีของเป้าหมาย 42
ระดับ 9 ::  พลังโจมตี 157 พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นถ้าปลดอาวุธสำเร็จ 74 ลดพลังโจมตีของเป้าหมาย 56
ระดับ 10 ::  พลังโจมตี 200 พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นถ้าปลดอาวุธสำเร็จ 100 ลดพลังโจมตีของเป้าหมาย 75SKILL: คำราม
รูปแบบ : เพิ่มความสามารถรอบตัวผู้ใช้
รัศมี : 10x10 ช่อง
สถานะ : ปกติ, ขวานคลั่ง ,คลุ้มคลั่ง หรือคลั่งเต็มที่
ระยะหลังใช้ : 50 วินาที
ความสามารถ : ตะโกนเพื่อเพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด อัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุด และความต่อเนื่องให้เพื่อนที่อยู่รอบตัว เป็นระยะเวลา 15

วินาที
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้เพื่อเพิ่มระดับทักษะ
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - อัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุดเพิ่มมากขึ้น
 - อัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุดเพิ่มมากขึ้น
 - ความต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น
ระดับ 1 ::  เพิ่มอัตราโจมตี และอัคราโจมตีเวท 10 เพิ่มความเร็วในการโจมตี  8
ระดับ 2 ::  เพิ่มอัตราโจมตี และอัคราโจมตีเวท 12 เพิ่มความเร็วในการโจมตี  9
ระดับ 3 ::  เพิ่มอัตราโจมตี และอัคราโจมตีเวท 15 เพิ่มความเร็วในการโจมตี  12
ระดับ 4 ::  เพิ่มอัตราโจมตี และอัคราโจมตีเวท 20 เพิ่มความเร็วในการโจมตี  18
ระดับ 5 ::  เพิ่มอัตราโจมตี และอัคราโจมตีเวท 28 เพิ่มความเร็วในการโจมตี  27
ระดับ 6 ::  เพิ่มอัตราโจมตี และอัคราโจมตีเวท 40 เพิ่มความเร็วในการโจมตี  40
ระดับ 7 ::  เพิ่มอัตราโจมตี และอัคราโจมตีเวท 57 เพิ่มความเร็วในการโจมตี  58
ระดับ 8 ::  เพิ่มอัตราโจมตี และอัคราโจมตีเวท 80 เพิ่มความเร็วในการโจมตี  83
ระดับ 9 ::  เพิ่มอัตราโจมตี และอัคราโจมตีเวท  110เพิ่มความเร็วในการโจมตี  116
ระดับ 10 ::  เพิ่มอัตราโจมตี และอัคราโจมตีเวท 150 เพิ่มความเร็วในการโจมตี  160« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 12, 2013, 19:16:38 โดย จีเอ็มดับเบิ้ล »


ดับเบิ้ล

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 718
C3 แอซแซสซิน


SKILL: พันธมิตรแห่งเงา
รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : MP ที่ใช้คือระดับทักษะคูณ 3
ระยะหลังเปิด : 1 นาที
ความสามารถ : เพิ่มความสามารถของทักษะหลบหลีกไร้ลักษณ์ ซึ่งจะหนีไปข้างหลัง 4 ช่อง หลังจากนั้นจะหายตัว 2 วินาที
วิธีการฝึกฝน : เมื่อเปิดทักษะนี้ และหลบหลีกไร้ลักษณ์แสดงผล
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มหลบหลีก
 - เพิ่มโอกาสหลบหลีกแบบไร้ลักษณ์
ระดับ 1 ::  เพิ่มโอกาสติดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 3% เพิ่มหลบหลีกตามเลเวลสกิล 1%
ระดับ 2 ::  เพิ่มโอกาสติดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 3% เพิ่มหลบหลีกตามเลเวลสกิล 2%
ระดับ 3 ::  เพิ่มโอกาสติดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 3% เพิ่มหลบหลีกตามเลเวลสกิล 3%
ระดับ 4 ::  เพิ่มโอกาสติดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 6% เพิ่มหลบหลีกตามเลเวลสกิล 4%
ระดับ 5 ::  เพิ่มโอกาสติดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 6% เพิ่มหลบหลีกตามเลเวลสกิล 5%
ระดับ 6 ::  เพิ่มโอกาสติดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 6% เพิ่มหลบหลีกตามเลเวลสกิล 6%
ระดับ 7 ::  เพิ่มโอกาสติดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 9% เพิ่มหลบหลีกตามเลเวลสกิล 7%
ระดับ 8 ::  เพิ่มโอกาสติดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 9% เพิ่มหลบหลีกตามเลเวลสกิล 8%
ระดับ 9 ::  เพิ่มโอกาสติดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 9% เพิ่มหลบหลีกตามเลเวลสกิล 9%
ระดับ 10 ::  เพิ่มโอกาสติดหลบหลีกไร้ลักษณ์ 12% เพิ่มหลบหลีกตามเลเวลสกิล 10%


SKILL: ทำลายเวท
รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : ทำลาย MP ของเป้าหมาย
(โดยไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตี)
เมื่อโจมตีโดน
วิธีการฝึกฝน : เมื่อโจมตีโดน และลด MP และ MP MAX ของเป้าหมาย
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - ทำลาย MP และ MP MAX ได้มากขึ้น
ระดับ 1 :  MP ที่ลด 1 MAX MP ที่ลด 0
ระดับ 2 :  MP ที่ลด 2 MAX MP ที่ลด  1
ระดับ 3 :  MP ที่ลด 4 MAX MP ที่ลด  2
ระดับ 4 :  MP ที่ลด 7 MAX MP ที่ลด  3
ระดับ 5 :  MP ที่ลด 11 MAX MP ที่ลด  4
ระดับ 6 :  MP ที่ลด 16 MAX MP ที่ลด  5
ระดับ 7 :  MP ที่ลด 22 MAX MP ที่ลด  6
ระดับ 8 :  MP ที่ลด 29 MAX MP ที่ลด  7
ระดับ 9 :  MP ที่ลด 37 MAX MP ที่ลด  8
ระดับ 10 :  MP ที่ลด 46  MAX MP ที่ลด 9


SKILL: ร่างกายพิษ
รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ต้องการ : MP 50 หน่วย
ระยะ : 3 ช่อง
ระยะร่าย : 2-4 วินาที
ความสามารถ : ปลุกเร้าให้เป้าหมายได้รับสถานะร่างกายพิษเป็นระยะเวลา 50 วินาที ซึ่งจะเพิ่มป้องกันเวท และจะกระจายพิษรอบตัว รัศมี 5x5 ช่อง เมื่อ

โดนโจมตี ซึ่งพิษจะเป็นชนิดพิเศษไม่สามารถรักษาได้ และมีเวลาที่คิดจากความเสียหายที่เข้ามา
(ใช้ความต้านทานพิษป้องกัน)
 โดยลด HP ทุก ๆ 2 วินาที และสามารถสะสมเวลาได้ เมื่อโดนโจมตีซ้ำ
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มป้องกันเวท
 - เพิ่มความแรงของพิษ
 - เพิ่มความสามารถพิเศษของพิษ
ระดับ 1 ::  เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 10 ลด HP ของเป้าหมาย
ระดับ 2 ::  เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 13 ลด HP ของเป้าหมาย
ระดับ 3 ::  เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 19 ลด HP ของเป้าหมาย
ระดับ 4 ::  เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 30 ลด HP ของเป้าหมาย
ระดับ 5 ::  เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 46 ลด HP ของเป้าหมาย ลด ความเร็วในการเคลื่อนที่  ลดความต่อเนื่อง ลดพลังป้องกัน ลดป้องกันพลังเวทย์ ลด

พลังโจมตี และลดพลังโจมตีเวท
ระดับ 6 ::  เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 71 ลด HP ของเป้าหมาย ลด ความเร็วในการเคลื่อนที่  ลดความต่อเนื่อง ลดพลังป้องกัน ลดป้องกันพลังเวทย์ ลด

พลังโจมตี และลดพลังโจมตีเวท
ระดับ 7 ::  เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 106 ลด HP ของเป้าหมาย ลด ความเร็วในการเคลื่อนที่  ลดความต่อเนื่อง ลดพลังป้องกัน ลดป้องกันพลังเวทย์ ลด

พลังโจมตี และลดพลังโจมตีเวท
ระดับ 8 ::  เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 153 ลด HP ของเป้าหมาย ลด ความเร็วในการเคลื่อนที่  ลดความต่อเนื่อง ลดพลังป้องกัน ลดป้องกันพลังเวทย์ ลด

พลังโจมตี และลดพลังโจมตีเวท
ระดับ 9 ::  เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 216 ลด HP ของเป้าหมาย ลด ความเร็วในการเคลื่อนที่  ลดความต่อเนื่อง ลดพลังป้องกัน ลดป้องกันพลังเวทย์ ลด

พลังโจมตี และลดพลังโจมตีเวท เพิ่มอัตราลด HP เพิ่มความแรงพิเศษ กระจายพิษ
ระดับ 10 ::  เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 300 ลด HP ของเป้าหมาย ลด ความเร็วในการเคลื่อนที่  ลดความต่อเนื่อง ลดพลังป้องกัน ลดป้องกันพลังเวทย์ ลด

พลังโจมตี และลดพลังโจมตีเวท เพิ่มอัตราลด HP เพิ่มความแรงพิเศษ กระจายพิษ
C3 ชาร์ปชู้ตเตอร์

SKILL: จิตแห่งศร
รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : สามารถสร้างจิตแห่งศร ไปโจมตีเป้าหมาย และลบล้างบัฟดีเป้าหมายได้
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะทำลายเป้าหมาย หรือสร้างลูกศรจิต
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - สร้างลูกศรจิตได้มากขึ้น
 - เพิ่มพลังโจมตี
 - เพิ่มรัศมีการโจมตี
ข้อมูลเพิ่มเติม ตามระดับเลเวล

ได้รับ skill สร้างจิตแห่งศร


ได้รับ skill ทำลายเป้าหมายระดับ 1 ::  พลังโจมตีที่เพิ่ม 10 รัสมีการโจมตี 3 จำนวนลูกศร 1
ระดับ 2 ::  พลังโจมตีที่เพิ่ม 12 รัสมีการโจมตี 3 จำนวนลูกศร 1
ระดับ 3 ::  พลังโจมตีที่เพิ่ม 15 รัสมีการโจมตี 3 จำนวนลูกศร 1
ระดับ 4 ::  พลังโจมตีที่เพิ่ม 20 รัสมีการโจมตี 3 จำนวนลูกศร 1
ระดับ 5 ::  พลังโจมตีที่เพิ่ม 28 รัสมีการโจมตี 4 จำนวนลูกศร 3
ระดับ 6 ::  พลังโจมตีที่เพิ่ม 40 รัสมีการโจมตี 4 จำนวนลูกศร 3
ระดับ 7 ::  พลังโจมตีที่เพิ่ม 57 รัสมีการโจมตี 5 จำนวนลูกศร 3
ระดับ 8 ::  พลังโจมตีที่เพิ่ม 80 รัสมีการโจมตี 6 จำนวนลูกศร 3
ระดับ 9 ::  พลังโจมตีที่เพิ่ม 110 รัสมีการโจมตี 8 จำนวนลูกศร 5
ระดับ 10 ::  พลังโจมตีที่เพิ่ม 150 รัสมีการโจมตี 10 จำนวนลูกศร 5


SKILL: ศรสายฟ้าฟาด
รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 100 หน่วย
ต้องใส่อาวุธประเภทธนู และใช้ลูกธนู 1 ลูก
ระยะร่าย : 0.5-3 วินาที
ระยะหลังใช้ : 40 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยศรที่มีความสามารถล่อไฟฟ้าไปยังเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ศัตรูที่อยู่รอบเป้าหมาย โดนสายฟ้าฟาดซึ่งเป็นพลังโจมตีเวทธาตุลม

หลายที
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้เพื่อเพิ่มระดับทักษะ
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มพลังโจมตี
 - เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุลม
 - เพิ่มรัศมีการแสดงผล
 - เพิ่มระยะเวลาการแสดงผล
 - ลดระยะหลังใช้
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุลม
ระดับ 1 ::  ระยะเวลาในการติดบัพ 50 พลังโจมตี 150 ระยะเวลาหลังใช้ 40 รัศมี 5
ระดับ 2 ::  ระยะเวลาในการติดบัพ 55 พลังโจมตี 156 ระยะเวลาหลังใช้ 36 รัศมี 5
ระดับ 3 ::  ระยะเวลาในการติดบัพ 60 พลังโจมตี 168 ระยะเวลาหลังใช้ 32 รัศมี 5
ระดับ 4 ::  ระยะเวลาในการติดบัพ 67 พลังโจมตี 187 ระยะเวลาหลังใช้ 28 รัศมี 5
ระดับ 5 ::  ระยะเวลาในการติดบัพ 81 พลังโจมตี 218 ระยะเวลาหลังใช้ 24 รัศมี 7
ระดับ 6 ::  ระยะเวลาในการติดบัพ 102 พลังโจมตี 265 ระยะเวลาหลังใช้ 20 รัศมี 7
ระดับ 7 ::  ระยะเวลาในการติดบัพ 133 พลังโจมตี 332 ระยะเวลาหลังใช้ 16 รัศมี 7
ระดับ 8 ::  ระยะเวลาในการติดบัพ 174 พลังโจมตี 422 ระยะเวลาหลังใช้ 12 รัศมี 8
ระดับ 9 ::  ระยะเวลาในการติดบัพ 228 พลังโจมตี 541 ระยะเวลาหลังใช้ 8 รัศมี 8
ระดับ 10 ::  ระยะเวลาในการติดบัพ 300 พลังโจมตี 700 ระยะเวลาหลังใช้ 4 รัศมี 9

SKILL: ล๊อคเป้า
รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ระยะ : 18 ช่อง
ต้องการ : MP 10 หน่วย
ต้องใส่อาวุธประเภทธนู
ระยะใช้ : 4-6 วินาที
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : ทำให้โจมตีศัตรูที่โดนล๊อคเป้าง่ายขึ้น โดยที่เป้าหมายที่ล๊อคจะส่งผลเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของเป้าเท่านั้น และเมื่อเจ้าของเป้ายิงจะทำให้ยิง

หลายครั้งใน 1 ที และแม่นยำขึ้นมาก เป็นระยะเวลา 15 วินาที
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้เพื่อเพิ่มระดับทักษะ
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มจำนวนครั้งเมื่อยิง 1 ที
 - ลดระยะหลังใช้
 - ลดระยะใช้
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้เฉพาะนัดแรก
หมายเหตุ
 - นัดที่เพิ่มมาจะเสียลูกธนูตามที่ยิงออกไป
 - สามารถล๊อคเป้าได้สูงสุด 1 เป้าเท่านั้น
ระดับ 1 ::  จำนวนการโจมตีที่เพิ่มขึ้น 1 ลดระยะใช้น้อยสุด 40 ลดระยะใช้มากสุด 60 ระยะหลังใช้ 30 วินาที
ระดับ 2 ::  จำนวนการโจมตีที่เพิ่มขึ้น 1 ลดระยะใช้น้อยสุด 38 ลดระยะใช้มากสุด 56 ระยะหลังใช้ 28 วินาที
ระดับ 3 ::  จำนวนการโจมตีที่เพิ่มขึ้น 1 ลดระยะใช้น้อยสุด 36 ลดระยะใช้มากสุด 52 ระยะหลังใช้ 26 วินาที
ระดับ 4 ::  จำนวนการโจมตีที่เพิ่มขึ้น 2 ลดระยะใช้น้อยสุด 34 ลดระยะใช้มากสุด 48 ระยะหลังใช้ 24 วินาที
ระดับ 5 ::  จำนวนการโจมตีที่เพิ่มขึ้น 2 ลดระยะใช้น้อยสุด 32 ลดระยะใช้มากสุด 44 ระยะหลังใช้ 22 วินาที
ระดับ 6 ::  จำนวนการโจมตีที่เพิ่มขึ้น 3 ลดระยะใช้น้อยสุด 30 ลดระยะใช้มากสุด 40 ระยะหลังใช้ 20 วินาที
ระดับ 7 ::  จำนวนการโจมตีที่เพิ่มขึ้น 3 ลดระยะใช้น้อยสุด 28 ลดระยะใช้มากสุด 36 ระยะหลังใช้ 18 วินาที
ระดับ 8 ::  จำนวนการโจมตีที่เพิ่มขึ้น 4 ลดระยะใช้น้อยสุด 26 ลดระยะใช้มากสุด 32 ระยะหลังใช้ 16 วินาที
ระดับ 9 ::  จำนวนการโจมตีที่เพิ่มขึ้น 4 ลดระยะใช้น้อยสุด 24 ลดระยะใช้มากสุด 28 ระยะหลังใช้ 14 วินาที
ระดับ 10 ::  จำนวนการโจมตีที่เพิ่มขึ้น 5 ลดระยะใช้น้อยสุด 22 ลดระยะใช้มากสุด 24 ระยะหลังใช้ 12 วินาที
C3 เทรเชอร์ฮันเตอร์


SKILL: ความลึกลับแห่งกาลเวลา
รูปแบบ : ติดตัว
ระยะหลังใช้ : 2 นาที
ความสามารถ : เมื่อผู้ที่มีทักษะนี้ตาย ความลึกลับแห่งกาลเวลาจะทำให้ผู้มีทักษะนี้จะฟื้น และจะหยุดเวลา ณ บริเวณนั้นเอาไว้ โดยที่ HP เหลือ 1% ของ

HP MAX และจะฟื้นฟู HP และ MP ด้วย
วิธีการฝึกฝน : เมื่อทักษะนี้มีผล
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มรัศมีของผลของทักษะ
 - หยุดเวลาศัตรูได้นานขึ้น
 - หยุดเวลาเพื่อนได้น้อยลง
 - เพิ่มฟื้นฟู HP และ MP
 - HP ที่เหลืออยู่เพิ่มขึ้น
ระดับ 1 ::  อัตราการฟื้นฟู 5 รัศมี 5 เวลาที่หยุดเพื่อน 50 เวลาที่หยุดศัตรู 51
ระดับ 2 ::  อัตราการฟื้นฟู 8 รัศมี 7 เวลาที่หยุดเพื่อน 45 เวลาที่หยุดศัตรู  61
ระดับ 3 ::  อัตราการฟื้นฟู 11 รัศมี 9 เวลาที่หยุดเพื่อน 30 เวลาที่หยุดศัตรู  71
ระดับ 4 ::  อัตราการฟื้นฟู 14 รัศมี 11 เวลาที่หยุดเพื่อน 25 เวลาที่หยุดศัตรู  81
ระดับ 5 ::  อัตราการฟื้นฟู 17 รัศมี 13 เวลาที่หยุดเพื่อน 20 เวลาที่หยุดศัตรู  91
ระดับ 6 ::  อัตราการฟื้นฟู 25 รัศมี 15 เวลาที่หยุดเพื่อน 15 เวลาที่หยุดศัตรู  101
ระดับ 7 ::  อัตราการฟื้นฟู 37 รัศมี 17 เวลาที่หยุดเพื่อน 10 เวลาที่หยุดศัตรู  111
ระดับ 8 ::  อัตราการฟื้นฟู 52 รัศมี 19 เวลาที่หยุดเพื่อน 5 เวลาที่หยุดศัตรู  124
ระดับ 9 ::  อัตราการฟื้นฟู 73 รัศมี 21 เวลาที่หยุดเพื่อน 0 เวลาที่หยุดศัตรู  157
ระดับ 10 ::  อัตราการฟื้นฟู 100 รัศมี 23 เวลาที่หยุดเพื่อน 0 เวลาที่หยุดศัตรู  200
SKILL: คำพูด
รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : สามารถทำให้เป้าหมายเป็นดังที่ผู้พูดคิด ถ้ายิ่งพูดซ้ำไปที่เป้าหมายเดิมจะทำให้ผลแรงยิ่งขึ้น
วิธีการฝึกฝน : เมื่อใช้ทักษะคำพูด
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - สามารถพูดซ้ำได้มากขึ้น
 - ทำให้ความต้านทานมีผลน้อยลง
ข้อมูลเพิ่มเติม ตามระดับเลเวล
lv 1-3 ได้รับทักษะชมเชย
lv 4-6 ได้รับทักษะชมเชย, ดูถูก
lv 7-10 ได้รับทักษะชมเชย, ดูถูก, ตะโกน


SKILL: ชมเชย
รูปแบบ : พูดใส่ 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP10
ระยะ : 22 ช่อง
ความสามารถ : เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุดและสูงสุดและอัตราโจมตีเวทย์ต่ำสุดและสูงสุดให้กับเป้าหมายและฟื้นฟู HP ทุกๆ 5 วินาที แต่จะลดหลบหลีก (ใช้

ความต้านทานจิตใจป้องกัน) สามารถพูดซ้ำกันได้หลายครั้งเพื่อเพิ่มผลของทักษะ
คำพูดจะเพิ่ม :
 - เพิ่มจำนวนครั้งในการพูด
 - ความต้านทานมีผลน้อยลง
 - เพิ่มอัตราฟื้นฟู Hp
 - ผลของทักษะนานขึ้น
(หมายเหตุ : สามารถโดนดูถูกลบได้)

ระดับ 1 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 3 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 10 อัตราฟื้นฟู HP 25
ระดับ 2 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 4 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 9 อัตราฟื้นฟู HP 26
ระดับ 3 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 8 อัตราฟื้นฟู HP 28
ระดับ 4 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 7 อัตราฟื้นฟู HP 31
ระดับ 5 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 6 อัตราฟื้นฟู HP 35
ระดับ 6 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 5 อัตราฟื้นฟู HP 40
ระดับ 7 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 4 อัตราฟื้นฟู HP 46
ระดับ 8 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 3 อัตราฟื้นฟู HP 53
ระดับ 9 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 2 อัตราฟื้นฟู HP 61
ระดับ 10 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 1 อัตราฟื้นฟู HP 70SKILL: ดูถูก
รูปแบบ : พูดใส่ 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP10
ระยะ : 22 ช่อง
ความสามารถ : ลดป้องกันและป้องกันเวทย์ (ใช้ความต้ามทานจิตใจป้องกัน) และลด HP ทุกๆ 5วินาที แต่จะเพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุดให้กับเป้า

หมาย สามารถพูดซ้ำกันได้หลายครั้งเพื่อเพิ่มผลของทัษะ
คำพูดจะเพิ่ม :
 - เพิ่มจำนวนครั้งในการพูด
 - ความต้านทานมีผลน้อยลง
 - เพิ่มอัตราการลด Hp
 - ผลของทักษะนานขึ้น
(หมายเหตุ : สามารถโดนชมเชยลบได้)
ระดับ 1 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 3 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 10 อัตราลด HP 25
ระดับ 2 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 4 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 9 อัตราลด HP 26
ระดับ 3 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 8 อัตราลด HP 28
ระดับ 4 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 7 อัตราลด HP 31
ระดับ 5 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 6 อัตราลด HP 35
ระดับ 6 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 5 อัตราลด HP 40
ระดับ 7 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 4 อัตราลด HP 46
ระดับ 8 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 3 อัตราลด HP 53
ระดับ 9 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 2 อัตราลด HP 61
ระดับ 10 :  จำนวนครั้งในการทับซ้อน 5 อัตราส่วนที่ใช้ในการทำให้ความต้านทานมีผล 1 อัตราลด HP 70SKILL: ตะโกน
รูปแบบ : พูดใส่รอบตัวผู้ใช้
ต้องการ : MP 50 หน่วย
รัศมี : 30x30ช่อง
ระยะหลังพูด : 40 วินาที
ความสามารถ :
 - เพื่อมความแม่นยำและหลบหลีกให้กับเพื่อน
 - ลดความแม่นยำและหลบหลีกให้กับศัตรู
คำพูดจะเพิ่ม :
 - ความต้านทานมีผลน้องลง
 - ผลของทักษะแรงขึ้น
 - ผลของทักษะนานขึ้น
ระดับ 1 ::  เวลาแสดงลงของบัพ 200 แม่นยำเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 20 หลบหลีกเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 20
ระดับ 2 ::  เวลาแสดงลงของบัพ 205 แม่นยำเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 21 หลบหลีกเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 21
ระดับ 3 ::  เวลาแสดงลงของบัพ 213 แม่นยำเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 24 หลบหลีกเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 24
ระดับ 4 ::  เวลาแสดงลงของบัพ 227 แม่นยำเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 27 หลบหลีกเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 27
ระดับ 5 ::  เวลาแสดงลงของบัพ 250 แม่นยำเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 33 หลบหลีกเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 33
ระดับ 6 ::  เวลาแสดงลงของบัพ 284 แม่นยำเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 41 หลบหลีกเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 41
ระดับ 7 ::  เวลาแสดงลงของบัพ 333 แม่นยำเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 53 หลบหลีกเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 53
ระดับ 8 ::  เวลาแสดงลงของบัพ 398 แม่นยำเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 70 หลบหลีกเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 70
ระดับ 9 ::  เวลาแสดงลงของบัพ 485 แม่นยำเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 91 หลบหลีกเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 91
ระดับ 10 ::  เวลาแสดงลงของบัพ 600 แม่นยำเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 120 หลบหลีกเพิ่มขึ้นให้เพื่อนและลดของศัตรูลง 120


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 12, 2013, 19:21:18 โดย จีเอ็มดับเบิ้ล »


ดับเบิ้ล

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 718
C3 วิซาร์ด/วิทซ์


SKILL: แรงโน้มถ่วง
รูปแบบ : โจมตีบนพื้นที่
ต้องการ : ใช้ MP 200 หน่วย
ระยะ : 12 ช่อง
ระยะร่าย : 2-5 วินาที
ระยะหลังร่าย : 1 นาที
ความสามารถ : โจมตีเวทเป็นธาตุทั่วไป
 - เป้าหมายเป็นผู้เล่น จะทำความเสียหายโดยคิดน้ำหนักของเป้าหมาย และทำให้ความเร้วในการเดินลดลงตามน้ำหนักเป้าหมาย(ใช้ความต้านทานช้าป้องกัน)
 - เป้าหมายไม่ใช่ผู้เล่น จะทำความเสียหายเป็นพลังโจมตีปกติ โดยที่ลดความเร็วในการเดินของเป้าหมาย
(ใช้ความต้านทานช้าป้องกัน)
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มพลังโจมตีเวท
 - เพิ่มระยะเวลาแสดงผลของทักษะ
 - ลดระยะหลังร่าย
 - เพิ่มรัศมีการแสดงผล
ระดับ 1 ::  พลังโจมตีเวทย์ที่เพิ่มขึ้น 101 รัศมี 3 ระยะเวลาแสดงผล 11 ระยะหลังใช้ 60 วินาที
ระดับ 2 ::  พลังโจมตีเวทย์ที่เพิ่มขึ้น 110 รัศมี 3 ระยะเวลาแสดงผล 12 ระยะหลังใช้ 56 วินาที
ระดับ 3 ::  พลังโจมตีเวทย์ที่เพิ่มขึ้น 119 รัศมี 3 ระยะเวลาแสดงผล 13 ระยะหลังใช้ 52 วินาที
ระดับ 4 ::  พลังโจมตีเวทย์ที่เพิ่มขึ้น 128 รัศมี 3 ระยะเวลาแสดงผล 14 ระยะหลังใช้ 48 วินาที
ระดับ 5 ::  พลังโจมตีเวทย์ที่เพิ่มขึ้น 145 รัศมี 4 ระยะเวลาแสดงผล 15 ระยะหลังใช้ 44 วินาที
ระดับ 6 ::  พลังโจมตีเวทย์ที่เพิ่มขึ้น 174 รัศมี 4 ระยะเวลาแสดงผล 16 ระยะหลังใช้ 40 วินาที
ระดับ 7 ::  พลังโจมตีเวทย์ที่เพิ่มขึ้น 217 รัศมี 4 ระยะเวลาแสดงผล 17 ระยะหลังใช้ 36 วินาที
ระดับ 8 ::  พลังโจมตีเวทย์ที่เพิ่มขึ้น 274 รัศมี 4 ระยะเวลาแสดงผล 18 ระยะหลังใช้ 32 วินาที
ระดับ 9 ::  พลังโจมตีเวทย์ที่เพิ่มขึ้น 349 รัศมี 5 ระยะเวลาแสดงผล 19 ระยะหลังใช้ 28 วินาที
ระดับ 10 ::  พลังโจมตีเวทย์ที่เพิ่มขึ้น 450 รัศมี 6 ระยะเวลาแสดงผล 20 ระยะหลังใช้ 24 วินาที

SKILL: กรงน้ำแข็ง
รูปแบบ : ขัง 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 200 หน่วย
ระยะ : 12 ช่อง
ระยะร่าย : 1-3 วินาที
ระยะหลังร่าย : 30 วินาที
ความสามารถ : ขังเป้าหมายไว้ในเสาน้ำแข็งที่แข็งแกร่ง และเมื่อมีอะไรมาอยู่ใกล้ ๆ ในรัศมี 5x5 ช่อง จะทำให้ป้องกันเวทลดลงตามระดับทักษะ ความ

เสียหายจากเวทไฟลดลง 50% ความเสียหายจากเวทน้ำลดลง 25% ความเสียหายจากเวทสายฟ้าเพิ่มขึ้น 50% และเดินช้าลง 5 หน่วย แต่ถ้าเสาน้ำ
แข็งโดนความเสียหายมากเกินไปก็พังได้
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่ม HP ให้เสาน้ำแข็ง
 - เพิ่มระยะเวลาของเสาน้ำแข็ง
 - ลดป้องกันเวทมากขึ้น
 (หมายเหตุ : เสาน้ำแข็งที่เรียกมาเป็น Monster ทั่วไป และผลของทักษะที่ออกมาจะโดนทุกฝ่าย)
ระดับ 1 :  เลือดของกรงน้ำแข็ง 2,000 ระยะเวลาของกรงน้ำแข็ง 30 ลดพลังป้องกันเวทย์ 5
ระดับ 2 :  เลือดของกรงน้ำแข็ง 2,512 ระยะเวลาของกรงน้ำแข็ง 33 ลดพลังป้องกันเวทย์ 10
ระดับ 3 :  เลือดของกรงน้ำแข็ง 3,537 ระยะเวลาของกรงน้ำแข็ง 36 ลดพลังป้องกันเวทย์ 15
ระดับ 4 :  เลือดของกรงน้ำแข็ง 5,245 ระยะเวลาของกรงน้ำแข็ง 40 ลดพลังป้องกันเวทย์ 20
ระดับ 5 :  เลือดของกรงน้ำแข็ง 7,978 ระยะเวลาของกรงน้ำแข็ง 44 ลดพลังป้องกันเวทย์ 25
ระดับ 6 :  เลือดของกรงน้ำแข็ง 12,078 ระยะเวลาของกรงน้ำแข็ง 48 ลดพลังป้องกันเวทย์ 30
ระดับ 7 :  เลือดของกรงน้ำแข็ง 17,886 ระยะเวลาของกรงน้ำแข็ง 52 ลดพลังป้องกันเวทย์ 35
ระดับ 8 :  เลือดของกรงน้ำแข็ง 25,744 ระยะเวลาของกรงน้ำแข็ง 56 ลดพลังป้องกันเวทย์ 40
ระดับ 9 :  เลือดของกรงน้ำแข็ง 36,164 ระยะเวลาของกรงน้ำแข็ง 60 ลดพลังป้องกันเวทย์ 45
ระดับ 10 :  เลือดของกรงน้ำแข็ง 50,000 ระยะเวลาของกรงน้ำแข็ง 70 ลดพลังป้องกันเวทย์ 50C3 เคลริค/นัน


SKILL: แสงแห่งเทพ
รูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้
ต้องการ : ใช้ MP 50 หน่วย
ระยะร่าย : 1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 30 วินาที
ความสามารถ : ผลักเป้าหมายออกจากตัวผู้ใช้
(ใช้ความต้านทานห้ามเดินป้องกัน)
โดยมีผลของตาบอด
(ใช้ความต้านทานลดแม่น/หลบป้องกัน)
ติดเป็นระยะเวลา 30 วินาที และจะโจมตีด้วยเวทแสงทุก ๆ 5 วินาที
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มพลังโจมตีเวท
 - เพิ่มรัศมีการแสดงผล
ระดับ 1 :  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 50 รัศมีการแสดงผล 7
ระดับ 2 :  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 100 รัศมีการแสดงผล 9
ระดับ 3 :  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 150 รัศมีการแสดงผล 11
ระดับ 4 :  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 200 รัศมีการแสดงผล 13
ระดับ 5 :  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 250 รัศมีการแสดงผล 15
ระดับ 6 :  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 300 รัศมีการแสดงผล 17
ระดับ 7 :  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 350 รัศมีการแสดงผล 19
ระดับ 8 :  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 400 รัศมีการแสดงผล 21
ระดับ 9 :  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 450 รัศมีการแสดงผล 23
ระดับ 10 :  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 500 รัศมีการแสดงผล 25


SKILL: เสาวิญญาณ
รูปแบบ : อัญเชิญ
ต้องการ : ใช้ MP 150 หน่วย
ระยะร่าย : 1-2 วินาที
ระยะหลังร่าย : 30 วินาที
ความสามารถ : อัญเชิญเสาวิญญาณมาเพื่อล่อให้ MONSTER มาโจมตี เสาวิญญาณจะเอา MP ของศัตรูที่อยู่รอบเสาไปโจมตีเจ้าของ MP นั้นๆ
(เสาวิญญาณไม่สามารถเดินผ่านได้)
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มอัตราส่วนของการโจมตี ต่อ MP
 - เพิ่มการลด MP
 - เพิ่มระยะของเวลาของการอัญเชิญ
ระดับ 1 :  ระยะเวลาการอัญเขิญ 50 รัศมี 3 การลดMP 100 อัตราส่วนของการโจมตีต่อMP 0.5 ระยะของสกิล 8
ระดับ 2 :  ระยะเวลาการอัญเขิญ 60 รัศมี 3 การลดMP 102 อัตราส่วนของการโจมตีต่อMP 0.75 ระยะของสกิล 8
ระดับ 3 :  ระยะเวลาการอัญเขิญ 70 รัศมี 3 การลดMP 106 อัตราส่วนของการโจมตีต่อMP 1 ระยะของสกิล 9
ระดับ 4 :  ระยะเวลาการอัญเขิญ 80 รัศมี 5 การลดMP 113 อัตราส่วนของการโจมตีต่อMP 1.25 ระยะของสกิล 9
ระดับ 5 :  ระยะเวลาการอัญเขิญ 90 รัศมี 5 การลดMP 125 อัตราส่วนของการโจมตีต่อMP 1.5 ระยะของสกิล 10
ระดับ 6 :  ระยะเวลาการอัญเขิญ 100 รัศมี 7 การลดMP 142 อัตราส่วนของการโจมตีต่อMP 1.75 ระยะของสกิล 10
ระดับ 7 :  ระยะเวลาการอัญเขิญ 110 รัศมี 7 การลดMP 166 อัตราส่วนของการโจมตีต่อMP 2 ระยะของสกิล 11
ระดับ 8 :  ระยะเวลาการอัญเขิญ 120 รัศมี 7 การลดMP 199 อัตราส่วนของการโจมตีต่อMP 2.25 ระยะของสกิล 11
ระดับ 9 :  ระยะเวลาการอัญเขิญ 130 รัศมี 7 การลดMP 242 อัตราส่วนของการโจมตีต่อMP 2.5 ระยะของสกิล 12
ระดับ 10 :  ระยะเวลาการอัญเขิญ 140 รัศมี 9 การลดMP 300 อัตราส่วนของการโจมตีต่อMP 3 ระยะของสกิล 12
SKILL: เวทรูปแบบใหม่
รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เป็นเวทมนตร์ที่ผสมผสานระหว่างแสงสว่าง และความมืด โดยจะฟื้น HP และ MP ในเงื่อนไขของเวทนั้น ๆ
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะเวทรูปแบบใหม่
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มอัตราโจมตีเวทธาตุมืด และธาตุแสง
 (หมายเหตุ : อัตราโจมตีเวทธาตุแสง และธาตุมืดจะทำให้เวทนี้แรงขึ้น)
ระดับ 1 :  ได้รับทักษะแสงจู่โจม เพิ่มอัตราการโจมตีธาตุมืดและธาตุแสง 10
ระดับ 2 :  เพิ่มอัตราการโจมตีธาตุมืดและธาตุแสง 11
ระดับ 3 :  เพิ่มอัตราการโจมตีธาตุมืดและธาตุแสง 12
ระดับ 4 :  ได้รับทักษะทวนกระแส เพิ่มอัตราการโจมตีธาตุมืดและธาตุแสง 13
ระดับ 5 :  เพิ่มอัตราการโจมตีธาตุมืดและธาตุแสง 15
ระดับ 6 :  เพิ่มอัตราการโจมตีธาตุมืดและธาตุแสง 18 ได้รับทักษะทวนกระแส
ระดับ 7 :  ได้รับทักษะดวงแสงปีศาจ เพิ่มอัตราการโจมตีธาตุมืดและธาตุแสง 23
ระดับ 8 :  เพิ่มอัตราการโจมตีธาตุมืดและธาตุแสง 29
ระดับ 9 :  เพิ่มอัตราการโจมตีธาตุมืดและธาตุแสง 38
ระดับ 10 :  เพิ่มอัตราการโจมตีธาตุมืดและธาตุแสง 50
SKILL: แสงจู่โจม
รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 70
ระยะ : 8 ช่อง
ความสามารถ : โจมตีด้วยแสงสีเทา เป็นพลังโจมตีที่ไร้ธาตุ ทำให้เป้าหมายมีโอกาส 1% (ใช้ความต้านทานมีป้องกัน) ที่จะติดสถานะมึนเป็นระยะเวลา 2

วินาที เป็นจำนวนหลายที
เวทย์รูปแบบใหม่จะเพิ่ม :
 - เพิ่มโอกาสติดสถานะมึน
 - ลดการใช้ MP
 - เพิ่มจำนวนครั้ง
เงื่อนไขในการเพิ่ม HP/MP
 - เมื่อเสาแสงโจมตีโดน
 - เมื่อติดสถานะมึนจะเพิ่มอีกเท่าตัวSKILL: ทวนกระแส
รูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้
ต้องการ : ใช้ MP 20-40% ของ MP MAX
รัศมี : 15x15 ช่อง
ระยะร่าย : 0-1 วินาที
ความสามารถ : แผ่พลังเวทย์ไร้ธาตุออกไปรอบตัวเพื่อโจมตีศัตรู และจะโจมตีกลับมาอีกที ถ้ามี MP เพลือมากกว่า 20% จะมีผลของทักษะอีกหลาย

ครั้งซึ่งความแรงโจมตีเวทย์นั้น ขึ้นอยู่กับ MP ที่ใช้ไป
เวทย์รูปแบบใหม่จะเพิ่ม :
 - เพิ่มพลังโจมตีเวทย์
เงื่อนไขในการเพิ่ม HP/MP :
 - เมื่อรวบรวมเวทย์กลับมา
(หมายเหตุ : HP และ MP ที่กลับมา จะฟื้นฟูได้ไม่เกิน 10% ของ HP MAX และ 25% ของ MP MAX)
SKILL: ดวงแสงปีศาจ
รูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้
ต้องการ : MP 150
รัศมี : 9x9 ช่อง
ระยะร่าย : 1-3 วินาที
ความสามารถ : เพิ่้มป้องกันเวทย์ และ ฟื้น HP MP และทำให้สถานะพรางตัว กลมกลืนกับธรรมชาติ และซุ่มโจมตีหายไป ทุกๆ 5 วินาที และสามารถทำ

ให้แสงจู่โจมและทวนกระแสแรงขึ้น
เวทย์รูปแบบใหม่จะเพิ่ม :
 - เพิ่มพลังป้องกันเวทย์
 - เพิ่มฟื้น HP และ MP
 - เพิ่มระยะเวลาผลของทักษะ
 - ทำให้แสงจู่โจมถี่ขึ้น

 


C3 วอร์ลอค


SKILL: คำสาปแห่งอาทรัม
รูปแบบ : สาปรอบตัวผู้ใช้
ต้องการ : MP 50 หน่วย
ระยะร่าย : 1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 1 นาที
ความสามารถ : หากเป้าหมายถูกโจมตีขณะติดคำสาป ความเสียหายจะถูกเก็บสะสมไว้สร้างความเสียหายทุกๆ 3 วินาที
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - พลังโจมตีทีสะสมมาจะแรงขึ้น
 - เพิ่มรัศมีการแสดงผล
 - เพิ่มเวลาของผล
ระดับ 1 :  เวลาแสดงผล 9 รัศมีการแสดงผล 11 พลังโจมตีที่สะสม 25
ระดับ 2 :  เวลาแสดงผล 9 รัศมีการแสดงผล 11 พลังโจมตีที่สะสม 27
ระดับ 3 :  เวลาแสดงผล 9 รัศมีการแสดงผล 11 พลังโจมตีที่สะสม 29
ระดับ 4 :  เวลาแสดงผล 12 รัศมีการแสดงผล 11 พลังโจมตีที่สะสม 34
ระดับ 5 :  เวลาแสดงผล 12 รัศมีการแสดงผล 13 พลังโจมตีที่สะสม 41
ระดับ 6 :  เวลาแสดงผล 12 รัศมีการแสดงผล 13 พลังโจมตีที่สะสม 52
ระดับ 7 :  เวลาแสดงผล 15 รัศมีการแสดงผล 13 พลังโจมตีที่สะสม 67
ระดับ 8 :  เวลาแสดงผล 15 รัศมีการแสดงผล 13 พลังโจมตีที่สะสม 87
ระดับ 9 :  เวลาแสดงผล 18 รัศมีการแสดงผล 15 พลังโจมตีที่สะสม 114
ระดับ 10 :  เวลาแสดงผล 18 รัศมีการแสดงผล 15 พลังโจมตีที่สะสม 150


SKILL: เกราะสะท้อน
รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : MP 60 หน่วยเพื่อเปิด และใช้ MP 10 ทุก ๆ 5 วินาที
ระยะหลังเปิด : 5 วินาที
ความสามารถ : เมื่อเปิดจะมีโอกาสสะท้อนเวทกลับไปยังผู้ใช้ และเพิ่มพลังป้องกันเวท
วิธีการฝึกฝน : เมื่อโดนการโจมตีจากเวท
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มโอกาสสะท้อน
 - เพิ่มพลังป้องกันเวทมากขึ้น
ระดับ 1 ::  โอกาสสะท้อน 50 เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 1
ระดับ 2 ::  โอกาสสะท้อน 61 เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2
ระดับ 3 ::  โอกาสสะท้อน 81 เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 3
ระดับ 4 ::  โอกาสสะท้อน 115 เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 4
ระดับ 5 ::  โอกาสสะท้อน 169 เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 6
ระดับ 6 ::  โอกาสสะท้อน 250 เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 9
ระดับ 7 ::  โอกาสสะท้อน 365 เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 12
ระดับ 8 ::  โอกาสสะท้อน 520 เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 15
ระดับ 9 ::  โอกาสสะท้อน 726 เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 19
ระดับ 10 ::  โอกาสสะท้อน 1000 เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 24

SKILL: ระเบิดวิญญาณ
รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 300 หน่วย
ระยะ : 8 ช่อง
ระยะร่าย : 1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 30 วินาที
ความสามารถ : เมื่อเป้าหมายที่ถูกสาปตาย จะทำให้เกิดการระเบิดด้วยพลังโจมตีเวทธาตุมืดรัศมี 7x7 ช่อง และจะส่งผลให้ศัตรูที่โดนผลของระเบิด

วิญญาณนี้ ติดระเบิดวิญญาณต่อ ๆ ไป โดยที่ความแรงจะลดลง 25%
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - เพิ่มพลังโจมตีเวท
ระดับ 1 ::  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 100 จำนวนครั้งที่ระเบิดต่อเนื่อง 3
ระดับ 2 ::  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 105 จำนวนครั้งที่ระเบิดต่อเนื่อง 4
ระดับ 3 ::  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 113 จำนวนครั้งที่ระเบิดต่อเนื่อง 5
ระดับ 4 ::  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 127 จำนวนครั้งที่ระเบิดต่อเนื่อง 6
ระดับ 5 ::  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 150 จำนวนครั้งที่ระเบิดต่อเนื่อง 7
ระดับ 6 ::  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 184 จำนวนครั้งที่ระเบิดต่อเนื่อง 8
ระดับ 7 ::  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 233 จำนวนครั้งที่ระเบิดต่อเนื่อง 9
ระดับ 8 ::  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 298 จำนวนครั้งที่ระเบิดต่อเนื่อง 10
ระดับ 9 ::  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 385 จำนวนครั้งที่ระเบิดต่อเนื่อง 11
ระดับ 10 ::  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 500 จำนวนครั้งที่ระเบิดต่อเนื่อง 12C3 เซ็นจูเรี่ยน


SKILL: โจมตีจุดตาย
รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : ขณะโจมตีเป้าหมายมีโอกาสที่เป้าหมายจะติดมึน 1 วินาที
วิธีการฝึกฝน : เป้าหมายต้องติดสถานะของทักษะนี้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
 - พลังโจมตีเพิ่มขึ้น
 - โอกาสติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น
ระดับ 1 :: เปอร์เซนที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10 โอกาสติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 1
ระดับ 2 :: เปอร์เซนที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15 โอกาสติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 2
ระดับ 3 :: เปอร์เซนที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20 โอกาสติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 3
ระดับ 4 :: เปอร์เซนที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 25 โอกาสติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 4
ระดับ 5 :: เปอร์เซนที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 30 โอกาสติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 5
ระดับ 6 :: เปอร์เซนที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 35 โอกาสติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 6
ระดับ 7 :: เปอร์เซนที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 40 โอกาสติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 7
ระดับ 8 :: เปอร์เซนที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 55 โอกาสติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 8
ระดับ 9 :: เปอร์เซนที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 74 โอกาสติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 11
ระดับ 10 :: เปอร์เซนที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100 โอกาสติดสถานะมึนเพิ่มขึ้น 15

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 12, 2013, 19:27:11 โดย จีเอ็มดับเบิ้ล »


ชอบเล่นเกมส์แต่ไม่มีเวลา

 • อยากเล่นเกมส์ทั้งวันทั้งคืนจุงเบย
 • Sr. Member
 • ****
  • กระทู้: 2,505
 • ต้องรอเวลาอยู่ตัวคนเดียวถึงว่างเล่นอ่ะน่ะ
ละเอียดดี แต่ยังไม่ละเอียดที่สุดยังลงรายละเอียดได้มากกว่านี้อีก ค่อย ๆ เพิ่มเติมไปแล้วกันครับ ทำดีแล้ว
เก็บเวล หาของ ตีบอส โชว์สด หึๆ
ชอบเล่นเกมส์แต่ไม่มีเวลา

 • อยากเล่นเกมส์ทั้งวันทั้งคืนจุงเบย
 • Sr. Member
 • ****
  • กระทู้: 2,505
 • ต้องรอเวลาอยู่ตัวคนเดียวถึงว่างเล่นอ่ะน่ะ
ซีสามอาชีพใดโหดสุด ผมว่า พันเงาของแอสระดับสิบ ก่ะเกาะเวทย์วอระดับสิบ ถ้ามีสองสกิลนี้ในตัวเดียวกันผมว่าอมตะชัดๆ เอาหยุดเวลาเทรนไปด้วยกันพลาด
เก็บเวล หาของ ตีบอส โชว์สด หึๆ♥ziippoe.

 • donatsumi #
 • Asura Tester
 • Full Member
 • **
  • กระทู้: 1,259
 • idunno n iduncare .

♥ น้องเอ :)'

 • Sr. Member
 • ****
  • กระทู้: 3,900
สวนกลับ

ระดับ 10 :: 50% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน 10วินาทีหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 200%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะ

สวนกลับ 300 หน่วย


- คือเมื่อเปิดจะเพิ่มโอกาสใช้ดาบป้องกัน 50% เหรอ?

- สามารถสวนกลับได้สูงสุด 1ครั้ง/10วิ เหรอ?

ปล. ภาพสกิล ดาบธาตุดิน กับ ลม สลับกันนะเออ แล้วๆ มังกรพิโรธหายไปไหน g#034
เอิธไงจะใครล่ะ

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 858
สวนกลับ

ระดับ 10 :: 50% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน 10วินาทีหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 200%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะ

สวนกลับ 300 หน่วย


- คือเมื่อเปิดจะเพิ่มโอกาสใช้ดาบป้องกัน 50% เหรอ?

- สามารถสวนกลับได้สูงสุด 1ครั้ง/10วิ เหรอ?

ปล. ภาพสกิล ดาบธาตุดิน กับ ลม สลับกันนะเออ แล้วๆ มังกรพิโรธหายไปไหน g#034
50% น่าจะโอกาศสวน ส่วน จะสวนได้ 1ครั้ง/10วิ แหละ


♥ น้องเอ :)'

 • Sr. Member
 • ****
  • กระทู้: 3,900
สวนกลับ

ระดับ 10 :: 50% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน 10วินาทีหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 200%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะ

สวนกลับ 300 หน่วย


- คือเมื่อเปิดจะเพิ่มโอกาสใช้ดาบป้องกัน 50% เหรอ?

- สามารถสวนกลับได้สูงสุด 1ครั้ง/10วิ เหรอ?

ปล. ภาพสกิล ดาบธาตุดิน กับ ลม สลับกันนะเออ แล้วๆ มังกรพิโรธหายไปไหน g#034
50% น่าจะโอกาศสวน ส่วน จะสวนได้ 1ครั้ง/10วิ แหละ
คือเมื่อติดใช้ดาบป้องกัน จะมีโอกาสสวนได้ 50% เหรอ?....llll.....

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 20
สวนกลับ

ระดับ 10 :: 50% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน 10วินาทีหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 200%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะ

สวนกลับ 300 หน่วย


- คือเมื่อเปิดจะเพิ่มโอกาสใช้ดาบป้องกัน 50% เหรอ?

- สามารถสวนกลับได้สูงสุด 1ครั้ง/10วิ เหรอ?

ปล. ภาพสกิล ดาบธาตุดิน กับ ลม สลับกันนะเออ แล้วๆ มังกรพิโรธหายไปไหน g#034
50% น่าจะโอกาศสวน ส่วน จะสวนได้ 1ครั้ง/10วิ แหละ
คือเมื่อติดใช้ดาบป้องกัน จะมีโอกาสสวนได้ 50% เหรอ?
น่าจะเป็นเพิ่มใช้ดาบป้องกันนะ เท่าที่อ่าน  woon_sad1 woon_sad1 woon_sad1 woon_sad1


เอิธไงจะใครล่ะ

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 858
สวนกลับ

ระดับ 10 :: 50% อัตราการติดใช้ดาบป้องกัน 10วินาทีหน่วงเวลาที่จะสามารถโจมตีสวนกลับ 200%โอกาสโป๊ะเชะขณะสวนกลับ  เพิ่มพลังโจมตีขณะ

สวนกลับ 300 หน่วย


- คือเมื่อเปิดจะเพิ่มโอกาสใช้ดาบป้องกัน 50% เหรอ?

- สามารถสวนกลับได้สูงสุด 1ครั้ง/10วิ เหรอ?

ปล. ภาพสกิล ดาบธาตุดิน กับ ลม สลับกันนะเออ แล้วๆ มังกรพิโรธหายไปไหน g#034
50% น่าจะโอกาศสวน ส่วน จะสวนได้ 1ครั้ง/10วิ แหละ
คือเมื่อติดใช้ดาบป้องกัน จะมีโอกาสสวนได้ 50% เหรอ?
น่าจะเป็นเพิ่มใช้ดาบป้องกันนะ เท่าที่อ่าน  woon_sad1 woon_sad1 woon_sad1 woon_sad1
เท่าที่อ่านนะ เพิ่มโอกาศป้องด้วยดาบ พอดาบยก ก็จะสอน ดับ 10 เพิ่่มโอกาศสวน 50เปอเซน