GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

สมาคมน้องใหม่ :•: Association Fanatic :•: <PK> น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ [NEW!!]

P a t c h a :)

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 527
มีสายฝน เป็นเพื่อน เตือนใจว่า
แม้ฝนฟ้า ยังโรยรา ยามฟ้าใส
ในชีวิต อาจมีบ้าง ที่พลั้งไป
ทางข้างหน้า ฟ้าสดใส ได้เหมือนเดิม

อย่าเสียดาย วันเวลา ที่เคยเจ็บ
เธอจงเก็บ เอาไว้ ใช้ในภายหลัง
เปลี่ยนความเจ็บ เก็บเอาไว้ ให้เป็นพลัง
ยามผิดหวัง นึกทุกครั้ง เคยเจ็บมา

คำว่า "คิดถึง" มันไม่ซึ้งเท่าคำว่า
..."คิดถึงเหมือนกัน" หรอกนะ !!!~


P a t c h a :)

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 527
แฟนคือ....

แฟนคือ คนที่เราเชื่อฟังแต่โดยดีแม้จะไม่ใช่บุพการีผู้มีพระคุณ

แฟนคือ มีแล้วเหมือนคนบ้ายิ้มคนเดียวได้ทั้งวัน

แฟนคือ ไม่ใช่ลูกหมาแต่เราอยากใส่ปลอกคอแสดงความเป็นเจ้าของ

แฟนคือ ยามห่างไกลหายใจออกมามีแต่คำว่า คิดถึง

แฟนคือ คนที่คอยจูงมือเราเหมือนกลัวเราหลงทาง

แฟนคือ พนักงานสอบสวนคอยจับผิดทุกคำพูด

แฟนคือ คนที่พูกจาภาาาดอกไม้นานาพันธุ์ยามจีบกันใหม่ ๆ

แฟนคือ คนที่เราต้องการรายงานตัวทุกเช้าเย็น

แฟนคือ คนที่ช่วยกระตุ้นต่อมร่าเริงให้ทำงานทั้งวันทั้งคืน

แฟนคือ คนที่ทำให้เราเป็นยามนั่งเฝ้าโทรศัพท์

แฟนคือ ไม้กันหมาอย่างดี บอร์ดี้การ์ดมาดเข้ม

แฟนคือ พนักงานถือของยามเราช็อปสนั่น

แฟนคือ คนที่ทำให้เราเหมือนเด็กอนุบาลมีคนคอยรับส่ง

แฟนคือ คนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราลดน้ำหนัก

แฟนคือ ขนมปังกะแยมที่แจมกันอย่างลงตัว

แฟนคือ คนสองคนที่ดูดน้ำจากแก้วเดียวกันโดยไม่กลัวติดโรค

แฟน คือคนที่เรายอมตายได้

แฟน คือคนที่จีบเกือบเป็นเกือบตาย

แฟน คือคนที่คอนหึงเรายามคุยกะสาวอื่น

แฟน คือทุกๆสิ่งที่พรรนาสุดจะพูด เป็นสิ่งที่เรารักพอๆกะบุพการี

แฟน คือคนที่เราสามารถยืมตังได้ จะคืรก้อได้ไม่คืนก้อได้

แฟน คืนทุกๆสิ่งจะไม่ทอดทิ้งยามห่างไกล...

และแฟนคือ คนที่เรารักมาก ๆ ๆ จนยอมถวายชีวิตได้

คำว่า "คิดถึง" มันไม่ซึ้งเท่าคำว่า
..."คิดถึงเหมือนกัน" หรอกนะ !!!~


P a t c h a :)

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 527
แฟน...มีความหมายทุกตัวอักษร 

เป็นให้เราได้ทุกอย่าง..จิงๆๆ 
ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ 
ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า 
ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า 
ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด 
จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ 
ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า 
ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า 
ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ 
ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า 
ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า 
ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข 
ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป 
ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า 
น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า 
บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า 
ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ 
ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ 
ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า 
พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า 
ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ 
ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า 
ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า 
ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า 
ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า 
ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า 
ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า 
ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า 
ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า 
ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า 
อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ 
ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า ........* 
นี้แหละ..แฟน..

คำว่า "คิดถึง" มันไม่ซึ้งเท่าคำว่า
..."คิดถึงเหมือนกัน" หรอกนะ !!!~


P a t c h a :)

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 527
พอละ เดะคนอื่นมะมีขุด อิอิ

 :) :) :)

คำว่า "คิดถึง" มันไม่ซึ้งเท่าคำว่า
..."คิดถึงเหมือนกัน" หรอกนะ !!!~


P a t c h a :)

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 527
:)

คำว่า "คิดถึง" มันไม่ซึ้งเท่าคำว่า
..."คิดถึงเหมือนกัน" หรอกนะ !!!~


-crucify-

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,013
 • หลับตาลงแต่ใจยังคิดถึงเธอ ♫♫
แชมป์ โอ่ไวเนอะ เพิ่งตีไม่นานเอามาทำลายเซ็นต์ซะละ- -

ถึงแม้ว่าฉันจะ "ไม่มีใคร"
แต่ฉันพร้อมจะเป็น "ใครซักคน"
ถึงแม้ว่าฉันจะ"ไม่เึคยทิ้งใคร"
แต่ฉันมักเป็น"คนที่โดนทิ้ง.."
-Tw1stOrZ- ♥ LT,,

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 45
 • อไล ก็ ได้ ...... โต แล้ววว ~ *
ลั้ค กิว นี่ คัฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ


Today will n• value. If n♥ you.  Come through  In Life.   TalLG


o..MyTalLG..o LK'

 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 353
 • *~ D T G ~*
ลั้ค กิว นี่ คัฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

อ้าวไอ้สาส ตื่นแล้วไม่โทมา ดรอก


♥ เฟสกลุ่มอสุราวันวาน จ้า เข้ามาพูดคุย หาปาร์ตี้ แนะนำเควสกันได้ที่นี่น๊า ♥
https://web.facebook.com/groups/665615490207833/•CHamp•

 • Jr. Member
 • **
  • กระทู้: 106
 • SweetMine
ลั้ค กิว นี่ คัฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

อ้าวไอ้สาส ตื่นแล้วไม่โทมา ดรอก

โหดกันจิงแหะ แต่ล่ะคน จะโหดกันไปไหน นิ

woon_555 woon_555 woon_555
-Tw1stOrZ- ♥ LT,,

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 45
 • อไล ก็ ได้ ...... โต แล้ววว ~ *
ลั้ค กิว นี่ คัฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

อ้าวไอ้สาส ตื่นแล้วไม่โทมา ดรอก

ไอบัง ไม่ได้ ล๊อกเอาท์ ID ออฟ .... มันพิม เลย ??

ออฟ ตื่น 9 โมง คัฟ ^o^

 woon_yes


Today will n• value. If n♥ you.  Come through  In Life.   TalLG


P a t c h a :)

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 527