GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 24 ตุลาคม 2554

แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
SV ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร WATER. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6712.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .hi5. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6689.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Oo_ToMo_oO คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6696.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร JaneTanya คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6696.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_-HarryPotter-_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6684.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร T_sger คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6684.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ChihuaHuA__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6760.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ZebeC คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6770.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.-Sandusit-.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6785.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร zoaInw คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6785.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiiI-D-o-IiiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6785.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Nong-A คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6785.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Frent คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6785.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Donlaphat_5 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6788.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -i-AMINO-i- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6697.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร little2542 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6697.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __Koza__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6680.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oNuYaPo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6774.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MandM คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6749.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IiI-Black-Sky-IiI เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาหลอกลวงผู้เล่นท่านอื่น
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6683.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร PlAyBoy08 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6679.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร SHAMAKING เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6680.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร LoyT เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6774.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร combolimeten เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6784.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 13abyMaFia เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6786.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร elmtz เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาเข้าข่ายหลอกลวงผู้เล่นคนอื่น
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6697.0


SV สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I3ACKLlST คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6748.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร --l--l--l--l-- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6721.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ----l-----o----l----- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6765.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.Replay.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6668.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Mini-BosS- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6749.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -YoULovEME- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6749.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dododododo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6749.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร prlgpergergergreg คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6825.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร KKK-999-KKK คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6676.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dark-Choco คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6676.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร zZg_i_JoZz เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6793.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร aods เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6693.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร game___master จนกว่าจะขอทำเรื่องเปลี่ยนชื่อข้อหาใช้ชื่อที่เกี่ยวข้องกับทางทีมงาน
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6749.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ine_ine_ven เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6697.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร tee6 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6738.0

SV ดาวดึงส์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oHEDESo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6732.0

SV อวตาร

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร z_FlucK_z เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6667.0

SV นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Delete ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6724.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -Dvil-13ook- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6790.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Brilliance ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=6822.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2011, 18:30:35 โดย จีเอ็มแมกซิม »
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้-Freedom-life-

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 18


ไม่เห็นตัวละคร กำลังจะตั้งร้านอยู่ๆก็เข้ามาในห้องสนทนา และซิบด่า งง ทั้งๆที่ไม่รู้จัก และไม่เคยทำอะไรให้ ช่วยกำจัดพวกเกรียนๆ นี้ไปทีเถอะ (เซิฟ PK)