GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อผู้กระทำผิด ลงโทษวันที่ 5 กันยายน 2554

แมกซิม

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,217
  • คุณต้องรู้จักเป็นผู้ตามก่อนที่จะคิดเป็นผู้นำ
sv ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II..-.-..II คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4194.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _KCBongBAnk_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4217.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Eenie คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4217.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Dozu-  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4159.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร myownstep คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4083.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 2st_DekGrean คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4083.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NGGuRu_oF คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4078.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Noo_AeW- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4102.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _WoW-WoW_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4102.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SHAMAKINGคำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4102.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -CeNtUrIoN4- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4102.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร inwnin เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4186.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร InW_PaLM เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4186.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร NongEuroFC เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4186.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร II_horm_II เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาหลอกหลวงผู้เล่นท่านอื่น
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4213.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _Fo_Fang_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาแอบอ้างว่ารู้จักทีมงาน
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4210.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Dozu- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4159.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Darana_3.9 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4167.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร BiG-MilK เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4174.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร hottolove เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4083.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Go-GuPol_Pang เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4078.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร GuPol3เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4087.0

sv ดาวดึง

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร no78 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4188.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PETIT-HOUND คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4218.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร fongnamhappy เป็นเวลา 360 ชั่วโมงข้อหาแอบอ้างว่าเป็น Game Master
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4136.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร fongnamhappy เป็นเวลา 360 ชั่วโมงข้อหาแอบอ้างว่าเป็น Game Master
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4136.0

sv สวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NiNews คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4189.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร unna คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4219.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร JAMESZA01 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4195.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tantaizaa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4195.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GastBell คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4213.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร souleaterza43  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4176.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร mickandmoomick  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4170.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NooNew  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4146.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nang123 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4156.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร W-Nu_PoPpY- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4140.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร WeeraponG เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4120.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร NooNew เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4146.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร sarah222 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4158.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _InsTInG_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4160.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร iiicatiii เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4106.0

sv นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร SukSeed_EPED ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4086.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Gung525 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4100.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Dree_OH_Shen ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4225.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Gung525 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4212.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ATi. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=4207.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2011, 14:22:51 โดย จีเอ็มแมกซิม »
ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าผมรู้ แต่ถ้าคุณไม่รู้แปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าผมรู้