GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิด Update เรื่อยจร้าๆ

บุคคลทั่วไป · 6 · 5662

golfrukpat02

 • บุคคลทั่วไป
เซิร์ฟเวอร์ : หน้าหนังสือ 
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -_LeoBeer_- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36357.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  JayZeeeee คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36461.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  PO-OH คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36441.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร CHa_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36316.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -l3mMyloVE- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36474.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Aloha_Ochin เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36100.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร jams555 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35859.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร golfDoJin.- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35959.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ku_bo_ta เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36043.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร YouTube1  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35327.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -FongBeer- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคายและขังคุกเป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35313.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .-Bank-. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35395.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -l3mMyloVE- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .LOOKING. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35556.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร B.ID-M-ITEM-Zip-Mee คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย.
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร WatanabeNaRa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย.
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35555.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร StOPyoGuRT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35777.0เซิร์ฟเวอร์ : สวรรค์
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  love_yqu_ja_  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36340.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  YukNoYNa  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  tuk-tik  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36360.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร X-girl คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?action=post;msg=512809;topic=36283.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OniZuKaGT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36076.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร peegon เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35828.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  _T_T_T_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -JiM-  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35276.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร .Gay.__.R. เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Hi..master เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35305.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Inw_Iow_006  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35290.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร T-I-D-E คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35588.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -MamyPoko.Tz- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35559.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร1_Bomber เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35593.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร J_Project_1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35716.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Ddz_Dez คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35823.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร goremon เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35824.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร I...lenping...I เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=34485.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร HOM.. เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -_-..TheSaVaGe..-_- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=33893.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Basic- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=33940.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร oOparkzaOo เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=33791.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _ROSE_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36193.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร poommin2 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35996.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -HardWorl- เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35990.0เซิร์ฟเวอร์ : ใต้พิภพ 
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_Praw_Za_Na_Lak_-  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36342.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Serzeennery คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Da-Je-704 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36354.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PAN258 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36514.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu_Game_za คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36318.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร thershirhunter  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36336.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nutlovely  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36335.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร N.o.I.n.w คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36326.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TArMsr คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36293.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร lil_oo_VV_oo_lil เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36255.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Cat-_-Na-_- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36477.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Cat-_-Na-_- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36231.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Mun.1  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36087.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  mintlove10 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36040.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  _VOLVO_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35896.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MookLoveKwang คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36226.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _________- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36219.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -aOun-nOte- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36088.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Mang-Da คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36060.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oOo-GM-oOo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
ทางทีมงานจะลงโทษขังคุกตัวละคร  oOo-GM-oOo  จนกว่าผู้เล่นแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครกับทีมงาน
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36051.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MKIO คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36008.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ..Gu_.Level._50.. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35890.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร inw_boy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35881.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI.BoY.IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35946.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -0..0- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36166.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _tal_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35272.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Doremon_the_singel คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35267.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร F.B.I_Ten คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35257.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -NooMay- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35265.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Asuru_Boy_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35312.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .nutlovely. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35340.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .Skipz_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lIl__ChucKaBooM__lIl คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35319.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร KC-L คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35348.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ----ploy---- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35402.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dr.MoD คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 0o_mojo_o0 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -TOP.2013.Inw คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35605.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร eve___june เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร HOH_HOHV เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35590.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร palmpalmpalm เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35601.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร pasas เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35546.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -z-z-INFINITY-z-z- เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร DSFSEG เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35485.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร my_ZX คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35688.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nutlovely คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35674.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร YAMATAS คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -TOP.2013.Inw คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35676.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nowkak09 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35697.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร KC-L3 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35693.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kunglovekung คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .-Elfreda-. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35826.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Cat-_-Na-_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35767.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _TONGOPOP_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=34014.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร YUDTUDTe คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=33873.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _PaetInw_ เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=33868.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -0..0- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36073.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร I_LOVE_THEKING เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35969.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร mraster เป็นเวลา  360ชั่วโมงข้อหาใช้ข้อผิดพลาดจากระบบหาผลประโยชน์ส่วนตัว
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35451.0เซิร์ฟเวอร์ : อวตาร 
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-


จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II-DraGon-II  เป็นเวลา 168 ชั่วโมงข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36341.0
กรณีคำหยาบสำหรับเซิฟเวอร์อวตารทางทีมงานจะลงโทษเฉพาะการด่าที่พาดพิงถึงบุพการีเท่านั้นครับ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _l3aStarD_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35949.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Mariomax-ToT เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36083.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร safzaaxza เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการด่าที่พาดพิงถึงบุพการี
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35564.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -.MIKE.- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35589.0
กรณีคำหยาบสำหรับเซิฟเวอร์อวตารทางทีมงานจะลงโทษเฉพาะการด่าที่พาดพิงถึงบุพการีเท่านั้นครับ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร wiwie คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35668.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร safza55  เป็นเวลา 168 ชั่วโมงข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35815.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ManchesterUnited เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35749.0


เซิร์ฟเวอร์ : นรก 
-= รายชื่อผู้กระทำผิด =-

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร M-A-P-L-E ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36457.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร OverlorD ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36495.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร rebourne ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36389.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร rebourne ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36393.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร PsD-.IllslIcK ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35940.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร PsD-.IllslIcK ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35938.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Ls.-MImic ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36106.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -Tz-LokitionZ- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36132.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร HoR_MoY_SS ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร TestBugPJ1  ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36097.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Noon  ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36101.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร SKT1.TONG  ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36149.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -Fung- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36232.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร GutTo ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร .-o-0-lxl-0-o. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36131.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร llllllllHlllllllll ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36128.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร SKT1.TONG ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36056.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร OoPOTAEoO ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36235.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _IamLinZip_ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Top_Boy_Zaa ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36234.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Haruhi.May ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36217.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร xlXlx ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=36225.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร .-_NiCholaS_-. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=35675.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Bank_kub ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35279.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ZM-TEST ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35274.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร lllllllllllHlllllll ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35273.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร KillMast ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?action=post;msg=505369;topic=35285.0
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35289.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร MasterAV ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35288.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Project1 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35294.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Non ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35353.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร N_Nan_zaz ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35394.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร __MART__ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35386.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Gu_LnW_Za ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35647.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ..-PosterFor-.. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35850.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร pronoun ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35849.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร zdddssss ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35835.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร cap_lovelnw ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35827.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร JLEO ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=35774.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -.kee-.-za-.-na-.-lak.- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินจริง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=33991.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 12, 2014, 15:31:00 โดย จีเอ็มวอลุ่ม »


♥Surasit♥

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 14
ซิกกี้คร๊าบ ต้นเหตุ ที่ไม่รู้ รายละเอียด มันมั่ว เจรงๆ น๊า ก็อย่างว่า ทำอย่างปากว่าไม่งั้นจะเป็น แค่สวะ เศษเดน
013913331

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 10
ในเนี้ยใครเจ๋งเจอได้ จี เอ็มมาเหอะดู Pretty-Mc   เซิฟใต้ไคร คล่องใจมาได้ หมดนะ จีเอ็มกากๆอ่ะมาเหอะ ไครด็ที่ว่าโหดๆอ่ะ
 woon_bye woon_bye  g#031 g#031 g#030 g#030 g#035 g#035 olo


dewtanawat

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 1
เห้ยๆ  เราแค่พูดไปแบบหยาบๆ ก็แบรนถาวรเลย หรอ แล้ว เค้ามาหาเรื่องเราก่อน ยังไงอะมันมาแจ็งแบบนี้เลย ไม่ยอมเว้ย  g#002 g#002 g#035 g#035 woon_hurt