GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 15 พ.ย. 2555

บุคคลทั่วไป · 1 · 2767

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DoToM คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24253.0

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 3555255 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24231.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Theirlispretty. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24238.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SnaKKeR-R คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24261.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Sex-22 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24315.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_Yok_IiI4 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24330.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GU..LOVE.. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24334.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -..alaudez..- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-l-o-v-e-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร wut2 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ---IGNCUP--- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -lll-YuI-lll- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24318.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร gfxc คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24234.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร AR_on คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24288.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Bootoniz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24320.0

จะทำการลงโทษขังคุกตัวละคร 3555255 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24231.0

จะทำการลงโทษขังคุกตัวละคร 110-11- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24236.0

จะทำการลงโทษขังคุกตัวละคร O__Q เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24261.0

จะทำการลงโทษขังคุกตัวละคร -.__.G-Fairy.__.- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24298.0

จะทำการลงโทษขังคุกตัวละคร Internet_Explorer เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24330.0

เซิร์ฟเวอร์อวตาร

จะทำการลงโทษขังคุกตัวละคร ImSoAlonz จนกว่าจะเปลี่ยนฉายาตัวละครข้อหาตั้งฉายามีเจตนาซื้อขายเงินในเกม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24255.0

เซิร์ฟนรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -AsidentT- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24312.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร II_RE_II ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=24313.0