GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 27 ต.ค. 2555

บุคคลทั่วไป · 1 · 2328

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LnW_ZX_AS คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23732.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MILKzanarak คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ._INDY_. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23633.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.l.FlexemWhan.l.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร llnJ_ink คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23798.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร J_Project_1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23585.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร popnew คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23826.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -PhoiitOng_. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23829.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_l3lackDeviL_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DROGONBABY คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23596.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 0-Poo-0 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23624.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร T..asura..T เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23630.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Fuck-you-555 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Fuck-you-555 จนกว่าจะแจ้งเรื่องเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาการตั้งชื่อตัวละครด้วยคำหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23656.0

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __-7JEWELS. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23679.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ranjerclass คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23701.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร --.Sasuke.-- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23709.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -PEA- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23810.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.TwIcE.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ILoveYou_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร poppip คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23766.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xX-Batman-xX คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu..rock คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu..rock คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23700.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II-ToY-II คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II-ToY-II คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Joonza1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -e.e.e.e.e.e.e.e- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23694.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร KuY_Di คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร KuY_Di คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Test_2012 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร vfsuhgr คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ._K-K-K-U-Y-Y-Y_. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23676.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร love...ot...2542 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23582.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 13ee คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23620.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FrienD_InDy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23629.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI-The-fast-IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23594.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร CaStRoLs คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23642.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _CaM_0nlINe คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23652.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Zz_No-Inw_zZ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23669.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร WooDy_Sari คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23661.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_-I__LOVE__YOU-_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23696.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Plz- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23702.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ScUTgTHGgfy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23706.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OLENAJA2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23740.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ICU_UFO_2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23754.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Aonl3BB คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23762.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ab_quen คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23763.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร iam_benz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23767.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Lcd คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23768.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IN_TIME_ON คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23771.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Quick คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23779.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_Biddy_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23791.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _LovE_BanK_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23820.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 13ee คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร gfxc คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FOX...lnw2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23795.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร xxxxxx5 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23618.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร tpyfe_1122 เป็นเวลา 720ชั่วโมงข้อหาบอกต่อหรือแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเหลือการเล่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23762.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร FUCK_U_ZA จนกว่าจะแจ้งเรื่องเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาการตั้งชื่อตัวละครด้วยคำหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23621.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _gameindy_ จนกว่าจะแจ้งเรื่องเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาการตั้งชื่อตัวละครแอบอ้างเป็นทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23645.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร G-M. จนกว่าจะแจ้งเรื่องเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาการตั้งชื่อตัวละครแอบอ้างเป็นทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23651.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ._K-K-K-U-Y-Y-Y_. จนกว่าจะแจ้งเรื่องเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาการตั้งชื่อตัวละครด้วยคำหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร KuY_Di จนกว่าจะแจ้งเรื่องเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาการตั้งชื่อตัวละครด้วยคำหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Test_2012 จนกว่าจะฉายาตัวละครข้อหาการตั้งฉายาตัวละครด้วยคำหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23676.0

เซิร์ฟเวอร์หน้าหนังสือ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oO.-MoS-.Oo คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oO.-MoS-.Oo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23654.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ColckTime คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ColckTime คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23655.0

เซิร์ฟเวอร์อวตาร

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  N.O เป็นเวลา 72ชั่วโมงฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23599.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-SALE-_  เป็นเวลา 72ชั่วโมงฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23704.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  -SniPer- เป็นเวลา 72ชั่วโมงฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  OoPlas_MaoO เป็นเวลา 72ชั่วโมงฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23796.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร  zz--TA--zz เป็นเวลา 72ชั่วโมงฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Iris_4 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23691.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _-SALE-_ เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Iris_4 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23704.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Oo.NAI.oO จนกว่าจะเปลี่ยนฉายาตัวละครข้อหาการตั้งชฉายาตัวละครมีเจตนาขายเงินในเกม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23662.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 27, 2012, 17:10:35 โดย จีเอ็มค้างคาวไฟ »