GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 6 ต.ค. 2555

บุคคลทั่วไป · 3 · 3108

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พสวรรค์
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 7__Nice คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22741.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu_Jay คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22841.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร go63 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TGL คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22771.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร guy5 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22717.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kind_black คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22786.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dland คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22823.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Chris_Redfield คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22829.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร THANAPON_Za คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22975.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Divineza คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22982.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -The_non_za- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22988.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร fhok6 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22741.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร go63 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22771.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Sell-body เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ko102 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23039.0


เซิร์พใต้พิภพ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -MaCa-My- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22737.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -J-B- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22798.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร CIERIO คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22854.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -hard_core- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22905.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร JOMYUT_UD คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22994.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PeE-The-BesT คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22997.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร VVwazjwzjVV คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23009.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oOiF_EF_iFOo คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DaJombs คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22817.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Babi_mild_Plus คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร gogo258 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22733.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Lord_Nut_Sir คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22725.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nutlovely คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22759.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ILoveYou_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22788.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร achi_ptL คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22820.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร o_HeINeKeN_o คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22896.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ToTger_3 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22992.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BarBaRa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23021.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GUoROCKo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23039.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _HoSen_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23065.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ILoveYou_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .Wizard. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -drop- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22956.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OnslAuGHT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ice_tim คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22977.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร M_o_o_K คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร --NUTTERTOOLS-- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -llUllnderWorlD- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22743.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Series- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22720.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -MaCa-My- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22737.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -lMl-lcl-lwl- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22816.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร DR.JOE เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22817.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร CIERIO เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22854.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร JOMYUT_UD เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22994.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร FarNaRuK เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23008.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร GID_Online เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร OoMUIoO เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22765.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร narut_armจนกว่าจะเปลี่ยนฉายาใช้ฉายาไม่เหมาะสม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22825.0

เซิร์ฟนรก
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Fire_Punch ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22726.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร zlSolarslz ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22769.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -v-ShirO-v- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22770.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร SaPaWa. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22767.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร WeBsItE ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22784.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร qoza ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22791.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Uchiha_Sisue ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22795.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร DOM...PIN ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22802.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Twony ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22824.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -Pearly_.z.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22803.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร lnwEvolution ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22853.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร qoza ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22857.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร SuPerRain02 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22879.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร --PuPaYak-- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22893.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร lENAlge ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22902.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร I.TTloveMP ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22903.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _-AoM-_ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22911.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _--AoM--_ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22974.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร EXE ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22912.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร NoNg_BOSS_ZA ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22913.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร T__fafa__T ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22944.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -HipHop- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22995.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร asura-nut ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23042.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร X-Seller ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23056.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -D_E_W- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23067.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร di. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร II..TRONUP.II ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22915.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Baby.Milo ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร fungs ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=23055.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร devil_boom ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร __-III-III-__ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Uchiha_Sisue ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22901.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2012, 18:01:59 โดย จีเอ็มค้างคาวไฟ »


narut02

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 24
จีครับ ดู หน่อย ตัวผม narut_arm ไม่ได้ตั้งฉายาหยาบ ทำไม โดนลงคุกเฉย จีครับ ดูหน่อย ไวไว - - ผม กำลังรอวอ  g#028 g#028 g#035 g#035


.P a t c h a :)

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,306
g#006 g#006 g#006

เพื่อนทั่วไป เขาจะมองเห็นแค่ "คุณกำลังร้องไห้"
,,แต่...เพื่อนแท้ มีหัวไหล่ไว้ให้คุณ "คอยซับน้ำตา"

 g#019 g#019 g#019