GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 11 ก.ย. 2555

บุคคลทั่วไป · 5 · 2570

SuNFiRE

 • บุคคลทั่วไป
เซิร์พดาวดึง

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Hallo_1150 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21863.0

เซิร์พสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Fa.Na- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22111.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GinG02 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21882.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -The_non_za- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22125.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Rookpoom คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22158.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ___lPlants. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ___Bonanza___ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21942.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร fon_fon_za เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21938.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ___lPlants. เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ___Bonanza___ เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21942.0

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ii-Boy-ii คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21830.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร trongza คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21886.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 191-..-IISJ--IISJ-..-191 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21939.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร RonZer0 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21944.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BASICSTEP คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21946.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Marumi คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21952.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dragon_I_Fa คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22079.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร zazalovezaza คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PK____________VIP คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21961.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Inw_Kong คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร jobLUK... คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21989.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -r4I3aI8- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -r4I3aI8- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Q-U___U-Q คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22009.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _.3rat-LiFe._ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21814.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร mzalol321 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21825.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu_not_lnw คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21828.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Nobuyuri คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21847.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Blackii คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21853.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร bEn__tEn คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21864.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Step_Best คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21974.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Marumi คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22028.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_M.p.N.a.L.i.S.a_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22087.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร gaveza555 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22088.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xXx_camp_xXx คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22095.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Mang-Da คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22124.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Love..Koi3 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22160.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MMC คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร O-_LuciFer_-O คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21937.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Love...X-Ja คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร taizzzzzzzzzzzza คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22161.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ii-Boy-ii เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21830.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร N-E-V-E-R-D-I-E เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21873.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Marumi เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21952.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร zazalovezaza เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21961.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -ThE_LasT_SupPer- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22068.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Marumi จนกว่าจะเปลี่ยนฉายาข้อหาตั้งฉายามีเจตนาซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร fuck_you_love จนกว่าจะเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครมีคำหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21880.0

เซิร์ฟนรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Za_master_Za ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22025.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Asura-online ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22043.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _Morrey-sistem_ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22101.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ma_za ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22100.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร I-toysexInw ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22116.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Itachi ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=22096.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Nat_za ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Unloveable_. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=21995.0


IkammVEVO >3<

 • IkammVEVO
 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 32
เซิฟอวตารไม่มีเหรอครับ เมื่อวานผมก็ส่งไปไอที่เล่นบุพการีผม


Coud™

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,228
เยอะ  woon_shock
I am the bone of my sword
Steel is my body and fire is my blood
I have created over a thousand blades
Unknown to Death, Nor known to Life
Have withstood pain to create many weapons
Yet, those hands will never hold anything
So as I pray, unlimited blade works.

Archer(Emiya) :Fate Series.P a t c h a :)

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,306
เซิฟใต้เยอะจัง
 g#001 g#001 g#001

เพื่อนทั่วไป เขาจะมองเห็นแค่ "คุณกำลังร้องไห้"
,,แต่...เพื่อนแท้ มีหัวไหล่ไว้ให้คุณ "คอยซับน้ำตา"

 g#019 g#019 g#019