GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 28 ก.ค. 2555 P.1

บุคคลทั่วไป · 1 · 1813

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IIII-0-asura-o-IIII คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20679.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Mr.tordi คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20674.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร kukkikdekdka เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20679.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร gdfh เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20679.0

จะทำลงโทษเพิ่มเวลาขังคุกตัวละคร OniZukaGT เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20683.0

จะทำลงโทษเพิ่มเวลาขังคุกตัวละคร Bounce. เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20686.0

จะทำลงโทษเพิ่มเวลาขังคุกตัวละคร l-oGo_BaD-l เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20685.0

จะทำลงโทษเพิ่มเวลาขังคุกตัวละคร sampop เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20684.0

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Promise.Love  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20681.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร bewok คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20648.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Multi-Ending คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20630.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Promise.Love เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20681.0

เซิร์ฟนรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -..NarmHwan..- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20621.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร arm2 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20628.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร __LIFT__ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20661.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร jup_jup ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20671.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร OoNackoO ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20672.0