GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 26 ก.ค. 2555

บุคคลทั่วไป · 1 · 2449

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MaTuS.79 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20445.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MughJ444 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20498.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Titchagon คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20549.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dentify คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20608.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร vitlnw2012 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร G-TOP คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร olnw1o คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20547.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FreetimEz คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FreetimEz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20545.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Re.BomE_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .Boy.Friend. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20583.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TurEMoneY คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20620.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oOI_golf_IOo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20560.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร hill- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20553.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.zEnT.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20477.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GooGood คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20597.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I.Love_Chicken คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I_Love_careen คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nas_nas คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20452.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Titchagon เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20549.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร JOEBOY เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20594.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร G.M..Monster จนกว่าจะแจ้งขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครแอบอ้างเป็นทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20485.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Gu_EarTh_What_THE_FuCK จนกว่าจะแจ้งขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครด้วยคำหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20521.0

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -..-Roberto_Carlos-..- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20542.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร WideAwake คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20587.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร G-NeT2 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Zzzz คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __KAREN__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร fOur.Square คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20426.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Jupiter-C. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20436.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tonzamio11 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20505.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tawin005 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20618.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Smiletine คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20616.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร RonZer0 เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20480.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -..-Roberto_Carlos-..- เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20542.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Intangible เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20559.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร nooh เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20466.0

เซิร์ฟเวอร์อวตาร

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร sdasaddsasadasd เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร asdwre1qw เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร N.pee เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IiI-NtaeP-IiI เป็นเวลา 72ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20623.0

เซิร์ฟนรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ._InNoZen._ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20318.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร UnIloveable_. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20440.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -dpb- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20444.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -__-G-Fairy-__- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20581.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 26, 2012, 12:28:28 โดย จีเอ็มค้างคาวไฟ »