GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 10 ก.ค. 2555

บุคคลทั่วไป · 3 · 2467

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พดาวดึงส์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ...PoPPy... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiIiI_SOM_IiIiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20028.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dawlove คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20015.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร sorghum เป็นเวลา 360ชั่วโมงข้อหาแอบอ้างถึงทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20028.0

เซิร์พสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.l--PROtecTION--l.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19938.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร www.FaceBook.com คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20067.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -The_non_za- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20098.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร .CoverGirl._ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20158.0

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร zazabivzaza คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Cy_Inw คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20077.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Not_Praew_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lGlooD_Boy_No7 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -spaizii- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20102.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BiG_MoUNTain คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19929.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -___love คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20109.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร l3Lackanglez คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20093.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -EcClesiasTic_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20020.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 112. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20064.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร linnnnn คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oO_PlAtOnG_Oo คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20058.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 20-CentuRy-FoX คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ASURA-ond คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19954.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -SoRrY-Ma คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19965.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร o0o-O-ll-JoJoe-ll-O-o0o คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19966.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SEK-LOSO- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19969.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ..thelex. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20008.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Star_Batra คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20108.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 112. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร YozFG คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20041.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Plz- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20019.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร FALLEN. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19933.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Cy_Inw เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20077.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร dmasidsa เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20089.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Plz- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเหลือ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20019.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร G.m.-TaMa จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อข้อหาตั้งชื่อแอบอ้างเป็นทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19973.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร G.m.-T.A.M.A จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อข้อหาตั้งชื่อแอบอ้างเป็นทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20149.0

เซิร์ฟนรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -_555_- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20104.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Rock_saza ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20092.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร TIde2212 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20086.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Vofkmbkbb ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20118.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร DRAGONBABY ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19928.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Giuseppe ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=19950.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Asmita ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20070.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Julex ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20130.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร daqwppqw ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20074.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร nhhhh ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20072.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Like-A-MoVie ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -E_VIL_BRA- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20050.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2012, 18:28:14 โดย จีเอ็มค้างคาวไฟ »


daw2554

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 2

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dawlove คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20015.0

อยากทราบว่าคำไหนที่หยาบคายอ่าค่ะ ไม่ทราบจริงๆ คำหยาบคายนี่ หยาบคายแบบไหนถึงถูกขัง โปรดชี้แจงทีค่ะ

ได้แก้ไขให้ถูกต้อง ในการใช้คำ


daw2554

  • Newbie
  • *
    • กระทู้: 2
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dawlove คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=20015.0

อยากทราบว่าคำไหนที่หยาบคายอ่าค่ะ ไม่ทราบจริงๆ คำหยาบคายนี่ หยาบคายแบบไหนถึงถูกขัง โปรดชี้แจงทีค่ะ

ได้แก้ไขให้ถูกต้อง ในการใช้คำ


          เข้าใจแระ คำว่า สาด