GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 19 พ.ค. 2555

บุคคลทั่วไป · 1 · 3574

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์พดาวดึง

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Bosszaza คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17974.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sawatdee คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17888.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PrincesS_IceZ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาจงใจก่อกวนผู้เล่นท่านอื่น
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PrincesS_IceZ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17886.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร somnuekhwana คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาจงใจก่อกวนผู้เล่นท่านอื่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17887.0

เซิร์พสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _FK_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17969.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LLnYTeuro คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18223.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Hyo_joo คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18222.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร superhigh คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17960.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Moo_Noii- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -NicebazaX- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_The_KinG_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18051.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ...iilll-iiii-lllii... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18103.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร asura1.3 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18267.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .Magic-word. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18025.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I_LolLiPop_I คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17983.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Bad.Cyalentinez คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17967.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lns_Hanter คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17925.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Earthrock คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17931.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sura-naree คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17919.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร erza7scarlet คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17698.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร rtyrt คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xxxNoMercyxxx คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17889.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TaTaZaKUNG คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17819.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Why คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17771.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SDOOPAADGHCXSS123 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_-BoKoNusKuS-_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17691.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร adsgdkl คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาจงใจก่อกวนผู้เล่นท่านอื่น
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Iosudfungbidayoudest คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาจงใจก่อกวนผู้เล่นท่านอื่น
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Iosudfungbidayoudest เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -G_M_K_U_Y_KAK- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -G_M_K_U_Y_KAK- จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครมีอักษรที่สื่อถึง GM
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17859.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร deedaaa คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร deedaaa เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร II_asb_II เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17962.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร nunu666666 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18039.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร l125l เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17777.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ijih เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17773.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร TAI_The_king เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18080.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Boydevil- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร shushutata เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18030.0

เซิร์พใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Etc-Net คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Save-Money_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LaNaYa_AssAssIN คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.__.G-Fairy.__.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -aTrOcIoUs- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร qweasdzz เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18100.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LaNaYa_AssAssIN คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_MIKE_IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IIolenajaII เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18108.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Satangfiftyfour คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18141.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Return-Tan- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17781.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร l-OwO-l คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17936.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BB_2 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17743.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Emo.7 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17712.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BiG__Boy คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17836.0


จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร pond2541 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร pond2541 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17968.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II_Sing_II คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II_Sing_II คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17839.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xOOMx คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xOOMx คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร --Chill--Chill-- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17790.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร --Moo-BIn-- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร S4_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17920.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Blackii คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Hl2oAl2MkInG คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17692.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Evil_aoE คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_IInuInw_IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17784.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SeX_ValenTine คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -IiI_o...PK...o_IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17868.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร o_oWo_o คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร WIN_WIZaRd_WIN คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17972.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Oo--MaMiZang--oO คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Oo--MaMiZang--oO คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร THE_SHOCK คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18192.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Chusonlnw คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Chusonlnw คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18249.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nxIslsuln คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18218.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FREE_TWO_PLAY คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18247.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MM__MaY__YY คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18217.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MY_18 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18215.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_G-Am-E_IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18212.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -INW-inw-INW-____________ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18098.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร S4_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18197.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OoATeMoO คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18115.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Kumkii คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18077.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร owen70 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18076.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -nen191- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18046.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ston01 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18034.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Doremon_the_singel คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18017.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TaeTae456 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18023.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kaNaka27 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17927.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oO_NuICE_Oo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17908.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oO.kong.Oo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17965.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร bigant คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17914.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร x-shot2-9 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17912.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ...poLo... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17911.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ...SPUC คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17791.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _FenSer_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17901.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร malizaa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17857.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Candiez- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17860.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ..IceZabZaJung.. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18012.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร olo_-Oat-_olo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18013.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SEX-No คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17821.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I__love__you_999 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17825.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร owen70 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17822.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร VeNoMoTh เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18235.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Mossi เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18161.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร qweasdzz เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17970.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -E2- เป็นเวลา 360ชั่วโมงข้อหาผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17711.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร .OK. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการหลอกลวงเล่นอื่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18195.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร C.M_SevenSea เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17846.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร thbnfdtngj เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17747.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Mossi เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18259.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ghjifgguklkl เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17841.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร aeflanta เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17735.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร NeveROn เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17900.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร tangmo159.hi5.com จนกว่าจะเปลี่ยนฉายาข้อหาตั้งฉายาไม่เหมาะสม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18097.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร .._-SpeRm-_.. เป็นเวลา 360ชั่วโมงข้อหาการใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาด
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17761.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Dx-1 เป็นเวลา 360ชั่วโมงข้อหาแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเหลือ การเล่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17713.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Dx-2 เป็นเวลา 360ชั่วโมงข้อหาแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเหลือ การเล่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17736.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Dx-9 เป็นเวลา 360ชั่วโมงข้อหาแจกจ่ายโปรแกรมช่วยเหลือ การเล่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17940.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IiI-LIons.NavY.BluE-IiI เป็นเวลา 360ชั่วโมงข้อหาการใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาด
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -.-III-.-P.A.-.-III-.- เป็นเวลา 360ชั่วโมงข้อหาการใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาด
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ll-Melove-ll เป็นเวลา 360ชั่วโมงข้อหาการใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาด
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17760.0

เซิร์ฟเวอร์อวตาร

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_Hun_Ter_- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18029.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละครaaaaaz เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร aaaaaz เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร I-I-FILM-I-I. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18262.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Jang.Sung.Baek เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร asweew เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร u_F_O-lnW เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17993.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ShadowMaster เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18016.0

เซิร์ฟนรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -.FireFox.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร MIdnIghT ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18272.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร asgfdvb ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18269.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Nongpraew.Eiei ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18258.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -.Sweet-Fuu.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18232.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Pee ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18178.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร M.C.A ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18177.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร fung25 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18170.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร SOgOodbye ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=18175.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2012, 17:48:19 โดย จีเอ็มค้างคาวไฟ »