GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 10 พ.ค. 2555 P.2

บุคคลทั่วไป · 2 · 3058

SuNFiRE

  • บุคคลทั่วไป
เซิร์ฟเวอร์อวตาร

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Pa...Jane เป็นเวลา 168 ชั่วโมงฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร T-T-T-T เป็นเวลา 168 ชั่วโมงฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17069.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร olo_SilverBorn-InW_olo เป็นเวลา 168 ชั่วโมงฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17529.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 24UFo.Janbin เป็นเวลา 168 ชั่วโมงฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17212.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Ple_hillman เป็นเวลา 168 ชั่วโมงฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17066.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -II-Panasonic-II เป็นเวลา 168 ชั่วโมงฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17626.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร HERAY2 เป็นเวลา 168 ชั่วโมงฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17214.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 24UFo.Janbin เป็นเวลา 168 ชั่วโมงฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17202.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DEK-D-E-E คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16835.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NuCop คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17423.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร wqwq เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17197.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร aqwwqe2wrwr เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17209.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร SaleM-25 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17208.0


เซิร์ฟนรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร __NonZii ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -icezaV2 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Glacia.lz ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -.Noii-Mother-Film.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร DarkZone ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16732.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Mai-Mee-Rai-Tum ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Isora ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16737.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ------I-LITNAJA ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร --NONAME--- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17318.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -ZixCa- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16754.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _-WaiT-YOU-_ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17309.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร IiI_FirsT_IiI ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17310.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร nook ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17311.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ki_Ca_Va ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17277.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -_-Good-_- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17226.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร CASIO ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16978.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร .SaI03.30. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16984.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร PMbanK ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _Doramon_ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16985.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ZOMLoveME ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16729.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -Saranch- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16856.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร 191-doon-191 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16668.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร PitBuII ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16659.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร bbbbbbbbbyyy ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16639.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร 2JZ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16648.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Nu_AsurA_NU ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16647.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร I-bodyslam-I ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16651.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Asura_Black ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16650.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _Al3c_Sza ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16649.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Art ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17043.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร MMPZ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16634.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร kind_balck ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16633.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร o.oGurupato.o ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16604.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -.Noii-Mother-Film.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16738.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร XXXas ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16619.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Nua...Za ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17201.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร KanDaLiRe ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16847.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -..DragonG..- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16805.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร jus02 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16771.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Soda_Za- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17084.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร my_nana ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16731.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร The_Rort_RuNiNg ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16796.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร KiNgSlaton ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16773.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร D-TAC__GAME ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร D.D ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16728.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -MonkeyHero- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16704.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -Go-GuPol- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16930.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร BeamLUKBam ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16696.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร __PoProRi ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Sh4DoW ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16878.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร kind_balck ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16879.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _-top-_ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16977.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร I-bodyslam-I ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16742.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ManiMos ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Ready_xaxa ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17165.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Dark-MasTer ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17083.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร RePlay ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Ice_ZeCret_za ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16733.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Liewdoi.Eiei ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17103.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -.TeY.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17126.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร .PT.NaMTaN.PT. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17260.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -loveIndy- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17136.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร FirsTzeA ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17368.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -3-L-O-V-E-3- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Inw_Ra ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17370.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Zz_Berry-Patty_zZ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17369.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Xxcwarx ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17137.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร air ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17326.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร HeRo ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17414.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Bakery_Love ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17429.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร ice ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17428.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _Opennigth_. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17430.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร .__The_King__. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17431.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Visualize. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17415.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร diskzaza145 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Besty ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17419.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Kingpalm ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Liewdoi.Eiei ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17408.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร 3D ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17498.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร dekza555 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร HERCER ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17510.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร song_kran ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17511.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร JUNGKO ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร E_Vern ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17512.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร rrnrr ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17386.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร casanova_GTC ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17514.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร XXXas ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _Opennigth_ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17674.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร II-PaiLollT-II ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17569.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร BeamLUKBam ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -.Noii-Mother-Film.- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=17319.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร Nuu ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=16588.0