GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 22 เมษายน 2555

CacAloz

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,144
--------------เซิร์พดาวดึง----------------

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Smokenight คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Smokenight คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15416.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร New_basickiss คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Tsundere คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15943.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร CM_in_Love คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15434.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร AnGry_BirRd คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15436.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ToM_MarVoLo_RiddLe เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15281.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร no_me_fan เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15483.0

--------------เซิร์พสวรรค์------------------

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Algizzia จนกว่าจะเปลี่ยนฉายาข้อหาตั้งฉายาไม่เหมาะสม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15786.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _GM_PDON_GM_ จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครพาดพิงถึงทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15730.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ___GM___ จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครพาดพิงถึงทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15913.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Stcker_Online- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15734.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ___Bonanza___ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15678.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร zalove123456 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15907.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Good_Tung คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15686.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sampop คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sampop คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Wonder_Baby คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15813.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OnitsukA คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OnitsukA คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15855.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dooooooskom คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15977.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .Rabbit-club คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 5588866 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร UsslaJlwaJ-aoJIInJInw เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15550.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร love-10 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15873.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร love.love.. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15933.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Wonder_Baby คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15795.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ll_O_ll คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15512.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ooullo-JollJ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ooullo-JollJ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15511.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ooullo-JollJ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ooullo-JollJ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15510.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Sakuya_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 103.522 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15508.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ..CoCoNut.. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15492.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-TER-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15462.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -i-Ki_Mu_Chi-l- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Patipan66 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15400.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร vfdasf คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร vfdasf เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OnitsukA คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร OnitsukA เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15344.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OnitsukA คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OnitsukA คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15971.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร moo..ice คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร yo_ro_ro คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PONGMANG คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PONGMANG คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15939.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Wonder_Baby คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.ZeRoM.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15802.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sdfghjkl คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Mareena คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15693.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dressing คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15863.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Adolf คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15684.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Adolf คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15689.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร name_boom คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15740.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lnwNice007 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15752.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _InNoCenT_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15791.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-manow-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15797.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FiraLia คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15803.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oO0Wi0Oo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15699.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 77_NAMI_77 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15679.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_DOTA_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15450.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร T-Y คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15422.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GooGood คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15420.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Moo_Noii- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15886.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร patipan11 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15360.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร yippee คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II_Jim_II คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ...w... เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15938.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 12.5241 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15631.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร min_02 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Pok1244 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 44556677 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15312.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Th3Artz- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15378.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 59321 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15772.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร onitsuka เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15729.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -.Mz.- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15826.0

-------------เซิร์พใต้พิภพ----------------

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร IIsDIIsJIIsJ ถาวรข้อหาลบหลู่หรือพาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15814.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _DGO_BIRD_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15973.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร AnGelPinK คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15957.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Oo-MeeIIz-oO คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15812.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร HOM-BiG คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FUREzz คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kiss-1412 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร zZ-3emyselp-Zz คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร HaTe--BunnY คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_MIKE_IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MoMMe3 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร III_______III คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Peekung คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15644.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Aoymoss คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IIsDIIsJIIsJ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15816.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dazzless คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15788.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร N.1 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15636.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.Devil-.of.-Death.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Nam-Tee คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร HOM-BiG คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15621.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.Devil-.of.-Death.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15592.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Asassinnzz คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ooolamboginyooo คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ooolamboginyooo เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15519.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร boy_boy_doy คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร boy_boy_doy เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15743.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร INW-GM-2 จนกว่าจะทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครไม่เหมาะสม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15438.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร w__w__mi__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาจงใจก่อกวนผู้เล่นอื่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15316.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 191-..-IISJ-.-IISJ-..-191 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15427.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Army_Men_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -..BaNkz..Tiiz..- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I3.I3unny คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15346.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Excellent_Jr. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15308.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -IISoZoKuII- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15295.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร JUMP_1 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15299.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.AnGleMaRai.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15290.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร pan_pan_pan_pan คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_Ugly_IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15838.msg301681#msg301681

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MaIRuGuMaLL คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Victorea คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __DeAthLess__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร emolazii คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15527.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _xlXlx_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gi_Na คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ShimiShimi คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15963.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.__.G-Fairy.__.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15529.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LLsO_xSo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร P_O_M คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15520.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .o-O.l3allOon.O-o. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15850.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร aGraN คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15858.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Capt.Sildier-Ar- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15815.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xx_sticker_xx คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15773.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu_cherThai คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15937.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร seedza_M คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15820.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .GTame. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15522.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ____K____ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15600.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Geranium คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15518.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sdfsdgfdgf คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15425.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Tt_TEEN_tT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15532.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร AdaptER คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15463.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร satangcpw54 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15466.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Kiss_Not_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15370.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Heart..ai-ae คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15447.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร anak คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15395.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร mraster คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15506.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร JUDY คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15342.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Excellent_Jr คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15304.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 100____100 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร bAsLoVeTiNg1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15298.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SbOBeT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tnozheza1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15760.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร pun26 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15296.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LeonadO_DavinchI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15289.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI--BigBo--IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15253.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nanaly คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15258.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร boyzalovely คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15475.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ppp1111444 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15712.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IiI--BigBo--IiI เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15266.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -StepUp- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15259.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร SzxZXZX เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15382.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร M.8-B. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15394.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร PgUpPgDn เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15620.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Luckyme เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15919.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร DAgonLNW เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15766.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Ya-ris- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15801.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร TuEy.. จนกว่าจะเปลี่ยนฉายาข้อหาตั้งฉายาไม่เหมาะสม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15479.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -FUCK-YOU- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -FUCK-YOU- จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อข้อหาตั้งชื่อไม่เหมาะสม
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร G....m-.- จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อข้อหาตั้งชื่อพาดพิงถึงทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15856.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาใช้บัคในการช่วยเล่น
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาใช้บัคในการช่วยเล่น
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาใช้บัคในการช่วยเล่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15603.0

-----------เซิร์ฟเวอร์อวตาร----------------------

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Sell-Rare-Item-ID เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15403.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2012, 18:07:25 โดย จีเอ็มเปเป้ »


โธ่ปัญญาอ่อน ไม่ได้แหกตาดูเลยไง

X5 มันมาฆ่าคนอื่นเค้าแล้วยังมาใบ้อีก โง่ชิบ

ต้องเติมตังใช่ป่ะเราถึงจะถูกอ่ะ

ฆ่าเราได้ แต่เราฆ่ากลับไม่ได้ ...--------------เซิร์พดาวดึง----------------

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Smokenight คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Smokenight คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15416.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร New_basickiss คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Tsundere คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย

http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15943.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร CM_in_Love คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15434.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร AnGry_BirRd คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15436.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ToM_MarVoLo_RiddLe เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15281.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร no_me_fan เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15483.0

--------------เซิร์พสวรรค์------------------

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Algizzia จนกว่าจะเปลี่ยนฉายาข้อหาตั้งฉายาไม่เหมาะสม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15786.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _GM_PDON_GM_ จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครพาดพิงถึงทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15730.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ___GM___ จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครพาดพิงถึงทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15913.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Stcker_Online- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15734.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ___Bonanza___ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15678.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร zalove123456 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15907.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Good_Tung คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15686.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sampop คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sampop คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Wonder_Baby คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15813.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OnitsukA คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OnitsukA คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15855.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dooooooskom คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15977.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .Rabbit-club คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 5588866 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร UsslaJlwaJ-aoJIInJInw เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15550.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร love-10 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15873.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร love.love.. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15933.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Wonder_Baby คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15795.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ll_O_ll คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15512.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ooullo-JollJ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ooullo-JollJ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15511.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ooullo-JollJ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ooullo-JollJ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15510.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Sakuya_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 103.522 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15508.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ..CoCoNut.. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15492.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-TER-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15462.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -i-Ki_Mu_Chi-l- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Patipan66 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15400.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร vfdasf คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร vfdasf เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OnitsukA คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร OnitsukA เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15344.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OnitsukA คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OnitsukA คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15971.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร moo..ice คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร yo_ro_ro คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PONGMANG คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PONGMANG คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15939.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Wonder_Baby คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.ZeRoM.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15802.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sdfghjkl คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Mareena คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15693.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dressing คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15863.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Adolf คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15684.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Adolf คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15689.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร name_boom คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15740.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lnwNice007 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15752.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _InNoCenT_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15791.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-manow-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15797.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FiraLia คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15803.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oO0Wi0Oo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15699.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 77_NAMI_77 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15679.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_DOTA_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15450.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร T-Y คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15422.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GooGood คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15420.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Moo_Noii- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15886.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร patipan11 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15360.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร yippee คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II_Jim_II คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ...w... เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15938.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 12.5241 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15631.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร min_02 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Pok1244 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 44556677 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15312.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Th3Artz- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15378.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 59321 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15772.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร onitsuka เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15729.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -.Mz.- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15826.0

-------------เซิร์พใต้พิภพ----------------

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร IIsDIIsJIIsJ ถาวรข้อหาลบหลู่หรือพาดพิงถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15814.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _DGO_BIRD_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15973.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร AnGelPinK คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15957.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Oo-MeeIIz-oO คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15812.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร HOM-BiG คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FUREzz คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kiss-1412 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร zZ-3emyselp-Zz คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร HaTe--BunnY คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_MIKE_IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MoMMe3 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร III_______III คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Peekung คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15644.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Aoymoss คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IIsDIIsJIIsJ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15816.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dazzless คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15788.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร N.1 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15636.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.Devil-.of.-Death.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Nam-Tee คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร HOM-BiG คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15621.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.Devil-.of.-Death.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15592.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Asassinnzz คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ooolamboginyooo คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ooolamboginyooo เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15519.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร boy_boy_doy คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร boy_boy_doy เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15743.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร INW-GM-2 จนกว่าจะทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละครข้อหาตั้งชื่อตัวละครไม่เหมาะสม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15438.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร w__w__mi__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาจงใจก่อกวนผู้เล่นอื่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15316.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 191-..-IISJ-.-IISJ-..-191 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15427.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Army_Men_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -..BaNkz..Tiiz..- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I3.I3unny คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15346.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Excellent_Jr. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15308.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -IISoZoKuII- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15295.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร JUMP_1 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15299.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.AnGleMaRai.- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15290.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร pan_pan_pan_pan คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_Ugly_IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15838.msg301681#msg301681

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MaIRuGuMaLL คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Victorea คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __DeAthLess__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร emolazii คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15527.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _xlXlx_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gi_Na คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ShimiShimi คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15963.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.__.G-Fairy.__.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15529.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LLsO_xSo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร P_O_M คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15520.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .o-O.l3allOon.O-o. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15850.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร aGraN คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15858.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Capt.Sildier-Ar- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15815.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xx_sticker_xx คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15773.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu_cherThai คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15937.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร seedza_M คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15820.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .GTame. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15522.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ____K____ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15600.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Geranium คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15518.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sdfsdgfdgf คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15425.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Tt_TEEN_tT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15532.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร AdaptER คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15463.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร satangcpw54 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15466.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Kiss_Not_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15370.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Heart..ai-ae คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15447.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร anak คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15395.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร mraster คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15506.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร JUDY คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15342.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Excellent_Jr คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15304.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 100____100 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร bAsLoVeTiNg1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15298.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SbOBeT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tnozheza1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15760.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร pun26 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15296.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LeonadO_DavinchI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15289.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI--BigBo--IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15253.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร nanaly คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15258.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร boyzalovely คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15475.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ppp1111444 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15712.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IiI--BigBo--IiI เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15266.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -StepUp- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15259.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร SzxZXZX เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15382.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร M.8-B. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15394.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร PgUpPgDn เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15620.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Luckyme เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15919.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร DAgonLNW เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15766.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Ya-ris- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15801.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร TuEy.. จนกว่าจะเปลี่ยนฉายาข้อหาตั้งฉายาไม่เหมาะสม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15479.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -FUCK-YOU- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -FUCK-YOU- จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อข้อหาตั้งชื่อไม่เหมาะสม
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร G....m-.- จนกว่าจะแจ้งเรื่องขอเปลี่ยนชื่อข้อหาตั้งชื่อพาดพิงถึงทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15856.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาใช้บัคในการช่วยเล่น
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาใช้บัคในการช่วยเล่น
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาใช้บัคในการช่วยเล่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15603.0

-----------เซิร์ฟเวอร์อวตาร----------------------

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Sell-Rare-Item-ID เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15403.0

โดนทหารฆ่าด่าไปมันเอาลงบร์อด เราโดนใบ้ - -*Shinige

  • Jr. Member
  • **
    • กระทู้: 259
  • :>^(( :D จ๊ะ ))^<:
แคมโดนบอดเดียวนี้นา แต่ทำไมโดน65ช.ม.ละ woon_hurt woon_hurt T^T
ลัคกี้ สตาร์ & โคนาตะจัง