GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 10 เมษายน 2555 P2

CacAloz

  • Full Member
  • ***
    • กระทู้: 2,144
เซิร์ฟเวอร์ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Hand_Made คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14795.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Worraizz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14822.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 6Oo__oO9 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14791.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 1-99 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14770.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร z__ThefinancIalSuppOrt__z คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษตัวละคร Gu_Yed_llSJ_llSJ ขังคุกถาวรจนกว่าจะแจ้งเรื่องเข้ามาทำการเปลี่ยนชื่อ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14809.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xXx_camp_xXx คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14812.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Blue_Warroir คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14664.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Luvinze คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Luvinze คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14836.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร No.18 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14788.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ___E-Sport___ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14834.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Y_A_NG เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14772.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร qzv เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14562.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -i-AMINO-i- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14578.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร catboy คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร catboy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14821.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Nan__z คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14219.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร non19141 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14236.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Nastle คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14304.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Nong_Toon คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14303.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละครC-mon.T คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14299.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ZebeC คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14299.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร kokok1122 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14312.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -ta_har_thai- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14236.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ..Darkness.. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14293.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร gooog_gooog เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14186.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IIsDIIsJIIsJ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14690.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _neezaza_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14641.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร folk123most คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14434.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Love_Test คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14466.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร B-A-D-B-O-Y คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14564.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NoTNoW_77 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ooolamboginyooo คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14430.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร trenser_hunter คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14448.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร aumaning คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14425.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NONTHEWIN คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Sinnamoro คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14468.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละครS-TALENT-S คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14407.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -.IiI_ICE_IiI.- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14575.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร smilmii_nutto คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14582.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xXx_camp_xXx คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14426.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -R- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14460.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Art-IntErIor-LoVe คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14390.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร khingpaija คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14378.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GanGsTeRiizZ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร inw_llsJ_lnw คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14392.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI..DoMe..IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14579.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร aumaning คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14402.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร RaTcHaBuRi_F.C. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SHAMAKING คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14508.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Nastle คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14489.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Theirlispretty คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14551.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ooolamboginyooo คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14431.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ______cat______ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14549.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II-LoVemint-II คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14562.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ----BesT---- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14625.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร PEER_... เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14471.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Ll_min_lL คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14588.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร .sweet_sweet. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาแอบอ้างเป็นทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14649.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -_PARA_PARA_- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14638.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _SonTeenGirl_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14687.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Alchemist_Of_Darkness คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Alchemist_Of_Darkness คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14521.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kiZz_S คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14729.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร zZ_max_zZ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14737.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร GUNER เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14743.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร nik567 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14752.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dark-Gladiator คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14751.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร --50000000-- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14490.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Noppakorn-3 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14713.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร boomzab คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14723.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xXx_camp_xXx คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14618.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Step_Best คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Doremon_the_singel คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14666.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร earnz_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14654.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Tzi.1 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _G_M_L_I_V_E เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร 000...0000...000 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร morhf6y เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14635.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร GayJi เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14600.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร non... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14516.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Mink_zaza เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการหลอกลวงผู้เล่นอื่น
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14580.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Csb_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14603.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร lnw-om-love เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14759.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร morhf6y เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14756.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร o-Ice_the_Ripper-o คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14474.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร RETRORIAN เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14584.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Jane_Chanel คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14763.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kunglovekung คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LOVE_wee คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14764.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร gogo258 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14385.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร give_za_za_za คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14421.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IJGFT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Yo-shi-Ma-Ru_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14768.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร butter123 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14767.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร --B4iFerN-- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15010.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _inWMooFaRzZ_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _inWMooFaRzZ_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15007.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I_SoDa_II คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xX-Batman-xX คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15008.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I-Best.1 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15009.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -HztKamII- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15003.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Head_Knight คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15005.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FALLEN. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=15001.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -AfteR-ScreAm..- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Galileo_Galilei คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14999.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .TGaew คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14998.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PaN-Za คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14994.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร INWAsd คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Tomo- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14991.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Tomo- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Tomo- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 656455566 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14990.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร matn คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14912.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Ramoore คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14987.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xXx_camp_xXx คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14955.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dr.MoD คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14943.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Seimei คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu_Yed_llSJ_llSJ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Gu_Yed_llSJ_llSJ จนกว่าจะทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อข้อหาตั้งชื่อตัวละครไม่เหมาะสม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14959.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_Gods_Hero_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร DragoonBossba555 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14956.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tennis10 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tennis10 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14937.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tennis10 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14938.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tennis10 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14936.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Evil_aoE คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14965.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Jamrunner คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Jamrunner คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14944.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_-HeeBanYEN-_- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_-HeeBanYEN-_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -_-HeeBanYEN-_- จนกว่าจะทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อข้อหาตั้งชื่อตัวละครไม่เหมาะสม
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14920.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DragoonBossba555 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร DragoonBossba555 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14888.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร l-lello คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .JasMine คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14878.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร newzaza23 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Nan7002 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14896.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GUROCK____ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14863.0
จะทำการลงโทษขังคุกตัวละคร -FUCK-YOU- ข้อหาชื่อตัวละครไม่เหมาะสมจนกว่าผู้เล่นจะแจ้งขอเปลี่ยนชื่อ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14872.0
จะทำการลงโทษขังคุกตัวละคร G....m-.- ข้อหาชื่อตัวละครไม่เหมาะสมจนกว่าผู้เล่นจะแจ้งขอเปลี่ยนชื่อ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14844.0

เซิร์ฟเวอร์อวตาร

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร May.Love.NoT เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14821.0;prev_next=prev#new
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OOT คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร OOT เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสิ่งของและเงินภายในเกมส์กับเงินจริง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14820.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร KinG_Davil เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาเจตาก่อกวนผู้เล่นคนอื่นโดยการฟลัด
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14264.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __Milkman__ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาเจตาก่อกวนผู้เล่นคนอื่นโดยการฟลัด
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14264.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Sell-Rare-Item-M-Bath เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14285.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร oOPylonOo เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14271.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร kamLnw เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=14242.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร __LnW__ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14748.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร SA_l3eTaGan เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=14503.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 10, 2012, 15:03:00 โดย จีเอ็มเปเป้ »