GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดที่จะถูกลงโทษ วันที่ 11 มีนาคม 2555

บุคคลทั่วไป · 13 · 8449

stopgameindy

 • บุคคลทั่วไป
รายชื่อผู้กระทำความผิดทั้งหมดนี้ จีเอ็มเปเป้ จะทำการลงโทษในวันที่ 11 มีนาคม 2555

• เซิร์ฟเวอร์ วุ้นสวรรค์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FreetimEz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dr.Fur คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13213.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Omook_Pritty คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13161.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร sampop คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13137.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร oO_nurse_Oo เป็นเวลา 168 ชั่วโมงข้อหาแอบอ้างเป็นทีมงาน
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13201.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __ChinJung__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Share_Share คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12996.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร GuBestz เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12648.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร --Sell-m-- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Your-SelF_6 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13124.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SATANG_CARTOON คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12658.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร di คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12862.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Moo_Bin คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12626.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dieaunmn คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13092.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ox_funny_xo เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13030.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tototo007 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12863.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร aomalnew คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13408.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OnitsukA คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13366.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร zZoOASURAOoZz เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13398.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร J_Project_1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13313.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tanongkreat1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13263.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ASEAN คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13351.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ..BALL.. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13353.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Dr.Fur คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13301.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I-I_aOJIInJInO_I-I คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13300.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu_RiT_Cap คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร LoveZaTasao17 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13012.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร love02154869 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12910.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร goodzanarrukjung02 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร STUPID คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12909.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tangte คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12914.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร YES..NO..OK คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12892.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร people คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12873.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร G…2…A คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12856.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_Game_lnw_- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12769.0


จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IiI_IllslicK_IiI เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Ao15 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12815.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ZzzBeerzzZ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12537.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร QUEEN-NIGHT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12660.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร di คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12620.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร kol3 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12477.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร superhigh คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12561.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _PaNiC_RomaNCe_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12517.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร HORM1 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12515.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร OnE_Rk0_OnE เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12522.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GSROGON7 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12433.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -zest- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Zadit_Tojin คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12456.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -1150- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13158.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I_Lo_Ve_bo_s คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร benz_love คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร taltaltal0123 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13531.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร J_Project_1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13503.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FLUK_MIND คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13492.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ….dong…. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13090.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2012, 12:42:35 โดย จีเอ็มเปเป้ »


stopgameindy

 • บุคคลทั่วไป
• เซิร์ฟเวอร์ ใต้พิภพ

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Fairy_White_Star คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13218.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร SoDia เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร .__YAMAMOTO__. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13202.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร InWOopOR. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13214.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร --Sell-m-- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13206.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร eaza0555 เป็นเวลา 168 ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13203.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II-pim-II คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13165.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Hl2oAl2MkInG คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI__DarlIng__IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13085.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Some-Body คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13098.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_One_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BoDe_Dog คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12591.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ………..13 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13128.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร HabRarA คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ATM_MA_Q คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13050.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-FasciT-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12581.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ToXIc_-z_-GIRL- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12544.0


จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lnw_usn_llnm_2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13087.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -i-love-asura- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12978.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Patanachi เป็นเวลา 168 ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13432.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร G_LOVE_P คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร love_love_loe_love คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Ai-Pon5_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร name..max คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13452.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TheOnEDuD คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13427.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _YouTobe_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13357.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร My_NaMe_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13423.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TureMove-H คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13298.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -500000000- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13450.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 0o_mojo_o0 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13417.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Oh_kanumtam คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13439.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร TureMove-H คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13299.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร _lovelike_ เป็นเวลา 168 ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13374.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร PunPanPF เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร sTepSKy เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13336.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NooBKaK คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13391.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร VccV คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13368.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu_Yed_llSJ_llSJ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13373.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PaN-Za คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MATTAYOM1_4 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13347.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xXx_camp_xXx คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13291.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DomeDome คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13309.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร gogo258 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร a-v คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13292.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_Freedom-Life_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13286.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร --Sell-m-- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12888.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร armzaa_123 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13284.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -i-love-asura- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12978.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร pan___pan156 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12556.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __________o__________ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ (ชื่อไม่แน่ใจว่าถูกเปล่านะกะยาก)   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12999.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LOKETB คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12897.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร SPICY_FOOT เป็นเวลา 360ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12870.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I7_N0.3. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12951.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI-_DarlInG_-IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12837.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Sorry- 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12889.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _xI.NoKai.Ix_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12777.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PaE-The-BesT คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12809.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร II-Gay-II คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xxxx_mm คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12634.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ___Imlucky___ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12661.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Mond_K-two คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13465.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -xXlSwich.3ottelXx- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12535.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร II_...PaN…II เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12505.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ken_zaza คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12572.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SOMBONAINDY คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12573.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร zaqwsx เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12553.msg0#new

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร cpr191 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12506.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LIVER_RED คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12480.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร IIolensjaII เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12500.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ……………………1 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร FILMz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12451.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Alchemist_Of_Darkness คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13469.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร VanguraDG คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12504.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -pe- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12527.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร noobow คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13471.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร x_Ka-Pi-Dong_x คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12437.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _L_O_V_E__P_K คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12434.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -I-one-I- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12452.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Bell_kiku เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12491.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร peet_za... คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13527.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร SStyelish เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13525.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IoGULPoI คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13524.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร pan___pan156 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13514.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร SStyelish เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13487.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร ___DreamINDY เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13515.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร fewinwza12 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13513.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร longmai1 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13518.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 484230102 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -lMl-lCl-lWl- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13516.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BlacKii คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13507.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร boomer-juniors คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13505.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_GAGUZA_- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ooO4 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oOBosSOo คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13482.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Sell-M- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13474.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2012, 12:42:20 โดย จีเอ็มเปเป้ »


stopgameindy

 • บุคคลทั่วไป
• เซิร์ฟเวอร์ ดาวดึงส์

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร RbaTMadS คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13393.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร A-B_C คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13029.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Asura_My.Din คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12908.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SoulFly คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12957.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 0213 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12740.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ya6 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12538.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร bledder คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12502.0


stopgameindy

 • บุคคลทั่วไป
• เซิร์ฟเวอร์ อวตาร

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GU_kam_kuy เป็นเวลา 168 ชั่วโมงข้อหาฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13200.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Takiya_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13205.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Lovelno เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13352.0

จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร SamSung. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13260.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .GamE. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ   
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dk-java คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร WB22 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12737.0

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร SiNMoN-XInW คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12404.0


stopgameindy

 • บุคคลทั่วไป
• เซิร์ฟเวอร์ นรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร _I_Jame_I_ ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13234.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร tong002 ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=13152.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร .100-100. ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12925.0

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร VIPZA ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ   
http://forum.asura.in.th/index.php?topic=12482.0
CO"

 • มังกี้ ดี ลูฟี่
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 574
 • ผมกากนะ ไม่เชื่อเจอได้