GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

รายชื่อลงโทษผู้กระทำความผิดประจำวันที่ 23 มกราคม 2555

TAMA

  • Sr. Member
  • ****
    • กระทู้: 2,964
เซิร์พดาวดึง
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร   คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __NiNJA__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10959.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Djawoe คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11354.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร BomberMan คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11149.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _Lnwshivawa_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10928.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Gu-yed-oom คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11142.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร zen_9922_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11142.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -doy-yed-IISJ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11142.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร o.o.m คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11142.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Hunterxhuter เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10868.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร --_Gle_-- เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10868.0

เซิร์พสวรรค์
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร lovemaster. คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10918.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร gghkfdghl คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11103.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร oOUlquiorraOo คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11103.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-cat3-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11381.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -so_eat_ter- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11378.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ___peet___ คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11380.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Oo_DarkList_oO คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11086.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร C-L-A-S-S-Y คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11264.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร OO551 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11270.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MEE_EEM คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10876.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร mai_lnw คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11139.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Avenged คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10942.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร PONDZADK คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11405.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร priewiZz คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11402.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DewAsura.Za.178 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11300.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร YA_KUNG คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11224.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร yamimc คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11179.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร dedededede คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11152.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ppppppuuu คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11152.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ilovemypeople คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11156.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร feater คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11110.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MSN555 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11025.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .NunJuNG. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10943.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร yoyolala  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11020.0
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11050.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร TRUE_1  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11381.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร HORM2  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11323.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร T_______________________T  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11212.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร FFllOO  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11266.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร P-10 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11122.0

เซิร์พใต้พิภพ
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร boss-136  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11399.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร keeling  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11352.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xaou_uoax  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11352.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 25551111  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10999.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GSM_Advance  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10999.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xXx_camp_xXx  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10927.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -OnE.-PieCe.-.  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11035.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร No-Kill  คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11040.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ksura2545 คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11065.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร tinny คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11132.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_.October._- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10961.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_Poom_- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10994.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร InwZut คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10983.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Se-Xu-aL- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10936.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร MiSs_anglE  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11358.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ..KENG..  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11352.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร C.M_SevenSea  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11352.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -_Zs-DaD-sZ_-  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11352.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร temzantza  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11352.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DomeDome  คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11363.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร 7day7boy คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11167.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร GU__PALM คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11157.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ---BAT--- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11159.0
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11158.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Figure.09 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10939.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร newzaza23 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11155.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร o.OPuT_In.O.o คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11154.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร I_LOVE_v คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11151.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร l3assZaa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11038.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LPS..087 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11039.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร III.THE_KEN.III คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11058.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร NuTZaKiNg คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10965.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร _-ThE-HollYWood-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10965.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI-ResisT-01-IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11041.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร jab000 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11076.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร ken_2 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11080.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Jenny2546 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10976.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร __GUBANK55__ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10882.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร l3assZaa คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11095.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร yooran.1. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11079.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร jjjj_SD_jjjj คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11132.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร .Teen. คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10837.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IIIIIXIIIII คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11136.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร DomeDome คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10877.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร IiI_DarlIng_IiI คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10877.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร thitipong คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10877.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร -Te2- คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10961.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Valentine_Day คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10934.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร_-LovePeTeNa-_ คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10879.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร xXx_camp_xXx คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10967.0
จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร Noopink...001 คำนวณเวลาอัตโนมัติข้อหาหยาบคาย
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10992.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร I_l_o_v_e__y_o_u เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการแอบอ้างว่ารู้จักกับทีมงาน
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11365.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร lnwlnwpea291 เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการแอบอ้างว่ารู้จักกับทีมงาน
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11162.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร GoDNaSS เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11124.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Lord_Abad เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันเป็นการหลอกลวง
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10847.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร love_seson เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11399.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร minz_Inw เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11356.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -Lord-Knight_ เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11122.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร soulza43  เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11132.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร III_zaazzaazzaaz_III เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11133.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร -i-AMINO เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11138.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร Zaonami. เป็นเวลา 168ชั่วโมงข้อหาการซื้อขาย แลกเปลี่ยนตัวละครและเงินภายในเกมส์
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10969.0
จะทำลงโทษขังคุกตัวละคร G.M.Ball  จนกว่าจะยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อตัวละคร ข้อหาชื่อตัวละครไม่เหมาะสม
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11373.0

เซิร์ฟเวอร์อวตาร

จะทำการลงโทษใบ้ตัวละคร LuK-BEAM- คำนวณเวลาอัตโนมัติฟลัดข้อความ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11413.0

เซิร์ฟนรก

จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร E_MO  ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11296.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร .Ishe ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=11163.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -OLAF- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10924.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -z_mini_z- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10452.0
จะทำการลงโทษแบนไอดีตัวละคร -hmo- ถาวรข้อหากระทำผิดในเซิฟเวอร์ทดสอบ
http://forum.gameindy.com/index.php?topic=10451.0