GAMEINDY กระดานสนทนา
www.gameindy.com

การปรับครั้งใหญ่สำหรับเซิร์ฟเวอร์อวตาร

coalapanda

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
  • กระทู้: 1,809
ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


น่าสนใจครับ แล้วถ้าไม่มีเงินล่ะ


ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


น่าสนใจครับ แล้วถ้าไม่มีเงินล่ะ
หัก exp ไปอีก 2 เท่าครับ ฮ่าๆ


coalapanda

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
  • กระทู้: 1,809
ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


น่าสนใจครับ แล้วถ้าไม่มีเงินล่ะ
หัก exp ไปอีก 2 เท่าครับ ฮ่าๆ
เอาแนวนี้ก็ได้ครับ ฮ่าๆ สำหรับผมแล้วไม่ติดขัดนะ คนอื่นว่าไงมั่งล่ะขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


น่าสนใจครับ แล้วถ้าไม่มีเงินล่ะ
หัก exp ไปอีก 2 เท่าครับ ฮ่าๆ
เอาแนวนี้ก็ได้ครับ ฮ่าๆ สำหรับผมแล้วไม่ติดขัดนะ คนอื่นว่าไงมั่งล่ะ

บัฟนี้จะมีผลกับอาวุธที่มีเลเวล 60 ขึ้นไป  เพราะถ้าเอาวุธน้อยๆมารวมด้วยกลัวว่าจีเอ็มจะเหนื่อยต้องเก็บข้อมูลทุกอาวุธ
อีกอย่างนึง เพิ่มที่ตัวอาวุธ นะครับ ไม่ใช่เพิ่มตามสถานะตัวละคร เช่นใส่ดาบ ที่มีพลังโจมตี 300-300 เมื่อได้รับบัฟ 2 เท่า จะเป็น600-600


coalapanda

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
  • กระทู้: 1,809
ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


น่าสนใจครับ แล้วถ้าไม่มีเงินล่ะ
หัก exp ไปอีก 2 เท่าครับ ฮ่าๆ
เอาแนวนี้ก็ได้ครับ ฮ่าๆ สำหรับผมแล้วไม่ติดขัดนะ คนอื่นว่าไงมั่งล่ะ

บัฟนี้จะมีผลกับอาวุธที่มีเลเวล 60 ขึ้นไป  เพราะถ้าเอาวุธน้อยๆมารวมด้วยกลัวว่าจีเอ็มจะเหนื่อยต้องเก็บข้อมูลทุกอาวุธ
อีกอย่างนึง เพิ่มที่ตัวอาวุธ นะครับ ไม่ใช่เพิ่มตามสถานะตัวละคร เช่นใส่ดาบ ที่มีพลังโจมตี 300-300 เมื่อได้รับบัฟ 2 เท่า จะเป็น600-600


ทำเป็นบัฟก็น่าจะเขียนได้นะ พอมีวิธีอยู่


Umbro

 • Newbie
 • *
  • กระทู้: 52
ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


น่าสนใจครับ แล้วถ้าไม่มีเงินล่ะ
หัก exp ไปอีก 2 เท่าครับ ฮ่าๆ
เอาแนวนี้ก็ได้ครับ ฮ่าๆ สำหรับผมแล้วไม่ติดขัดนะ คนอื่นว่าไงมั่งล่ะ

บัฟนี้จะมีผลกับอาวุธที่มีเลเวล 60 ขึ้นไป  เพราะถ้าเอาวุธน้อยๆมารวมด้วยกลัวว่าจีเอ็มจะเหนื่อยต้องเก็บข้อมูลทุกอาวุธ
อีกอย่างนึง เพิ่มที่ตัวอาวุธ นะครับ ไม่ใช่เพิ่มตามสถานะตัวละคร เช่นใส่ดาบ ที่มีพลังโจมตี 300-300 เมื่อได้รับบัฟ 2 เท่า จะเป็น600-600


ทำเป็นบัฟก็น่าจะเขียนได้นะ พอมีวิธีอยู่
ขอเสนอสำหรับการได้บัฟ 
การได้มาของบัพนั้นต้องมาจากผู้เล่นฆ่ากันเลเวลห่างกันไม่เกิน 10  และเมื่อฆ่าแล้วจะต้องตกนรก ถึงจะได้บัพ (น่าจะเป็นวิธีแก้การปั้มค่าบาป woon_555 woon_555)
ส่วนการหัก exp ขอให้หักแบบโหด ๆ ครับ เอาหนัก ๆ woon_555 woon_555
ส่วนเงินอย่าไปหักเลยครับ
อีกอย่างครับ ใบอวตารเลียนแบบ  ปัจจุบันจะได้รับได้ 3 ใบ ขอเสนอใหม่
เมื่อเลเวล 60 ขึ้นไป  รับได้แค่ 2 ใบ
เมื่อเลเวล 80 ขึ้นไป  รับได้แค่ 1 ใบ  (น่าจะเป็นวิธีแก้การปั้มค่าบาปอีกนึ่งวิธี woon_555 woon_555)ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


น่าสนใจครับ แล้วถ้าไม่มีเงินล่ะ
หัก exp ไปอีก 2 เท่าครับ ฮ่าๆ
เอาแนวนี้ก็ได้ครับ ฮ่าๆ สำหรับผมแล้วไม่ติดขัดนะ คนอื่นว่าไงมั่งล่ะ

บัฟนี้จะมีผลกับอาวุธที่มีเลเวล 60 ขึ้นไป  เพราะถ้าเอาวุธน้อยๆมารวมด้วยกลัวว่าจีเอ็มจะเหนื่อยต้องเก็บข้อมูลทุกอาวุธ
อีกอย่างนึง เพิ่มที่ตัวอาวุธ นะครับ ไม่ใช่เพิ่มตามสถานะตัวละคร เช่นใส่ดาบ ที่มีพลังโจมตี 300-300 เมื่อได้รับบัฟ 2 เท่า จะเป็น600-600


ทำเป็นบัฟก็น่าจะเขียนได้นะ พอมีวิธีอยู่
ขอเสนอสำหรับการได้บัฟ 
การได้มาของบัพนั้นต้องมาจากผู้เล่นฆ่ากันเลเวลห่างกันไม่เกิน 10  และเมื่อฆ่าแล้วจะต้องตกนรก ถึงจะได้บัพ (น่าจะเป็นวิธีแก้การปั้มค่าบาป woon_555 woon_555)
ส่วนการหัก exp ขอให้หักแบบโหด ๆ ครับ เอาหนัก ๆ woon_555 woon_555
ส่วนเงินอย่าไปหักเลยครับ
อีกอย่างครับ ใบอวตารเลียนแบบ  ปัจจุบันจะได้รับได้ 3 ใบ ขอเสนอใหม่
เมื่อเลเวล 60 ขึ้นไป  รับได้แค่ 2 ใบ
เมื่อเลเวล 80 ขึ้นไป  รับได้แค่ 1 ใบ  (น่าจะเป็นวิธีแก้การปั้มค่าบาปอีกนึ่งวิธี woon_555 woon_555)

เวลห่างกันไม่เกิน10เวล และต้องตกนรกก่อนจึงจะได้รับบัฟ เห็นด้วยครับ แต่เรื่องหักเงินนี่ผมอยากให้มันหักด้วยมากกว่า เพราะสามารถช่วยลดเงินเฟ้อได้ด้วย ส่วนคนไหนที่ไม่อยากโดนหักเงินก็ซื้อถุงเงินฝากอคาเดมี่ไว้ (โดนหักexp)แทน


เรียวครับ[ไอดีนี้ไม่ใช้แล้ว]

 • เฮร้ยยยยยยย- -
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,699
ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


น่าสนใจครับ แล้วถ้าไม่มีเงินล่ะ
หัก exp ไปอีก 2 เท่าครับ ฮ่าๆ
หัก exp 2 เท่านี่ผมว่ายังน้อยไปยังไงอยู่นะ เอาเป็นลด exp 2เท่า * 1m exp [แทนการลด 1m บิลล่า] แทนจะดีมั้ยครับประมานนี้ ?
ไอดีนี้ไม่ใช้ มีคนรู้รหัส เปลี่ยนไม่ได้ด้วยงะ


ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


น่าสนใจครับ แล้วถ้าไม่มีเงินล่ะ
หัก exp ไปอีก 2 เท่าครับ ฮ่าๆ
หัก exp 2 เท่านี่ผมว่ายังน้อยไปยังไงอยู่นะ เอาเป็นลด exp 2เท่า * 1m exp [แทนการลด 1m บิลล่า] แทนจะดีมั้ยครับประมานนี้ ?
ยังน้อยอีกหรอนี่ ลดexp ตามเปอเซนต์ของเลเวลนั้นๆนะ เช่น เวล 98 90 เปอเซนต์ ค่าบาป55 หน่วย เมื่อตายแล้วตกนรกจะเหลือ เลเวล 98 exp 10 เปอเซนต์ และถูกหักเงิน1m ถ้าไม่มีเงินจะลดexp อีก2 เท่า คือลด ไป160 เปอเซนต์ จะเหลือเลเวล 97 30 เปอเซนต์


เรียวครับ[ไอดีนี้ไม่ใช้แล้ว]

 • เฮร้ยยยยยยย- -
 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 1,699
ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


น่าสนใจครับ แล้วถ้าไม่มีเงินล่ะ
หัก exp ไปอีก 2 เท่าครับ ฮ่าๆ
หัก exp 2 เท่านี่ผมว่ายังน้อยไปยังไงอยู่นะ เอาเป็นลด exp 2เท่า * 1m exp [แทนการลด 1m บิลล่า] แทนจะดีมั้ยครับประมานนี้ ?
ยังน้อยอีกหรอนี่ ลดexp ตามเปอเซนต์ของเลเวลนั้นๆนะ เช่น เวล 98 90 เปอเซนต์ ค่าบาป55 หน่วย เมื่อตายแล้วตกนรกจะเหลือ เลเวล 98 exp 10 เปอเซนต์ และถูกหักเงิน1m ถ้าไม่มีเงินจะลดexp อีก2 เท่า คือลด ไป160 เปอเซนต์ จะเหลือเลเวล 97 30 เปอเซนต์
ลืมคิดถึงตรงนี้แฮะ ลืมไปว่าสมมติเวลประมาน 60  g#015
แต่ทีนี้ถือว่านายเสนอได้คุ้มมาก
  g#008
ไอดีนี้ไม่ใช้ มีคนรู้รหัส เปลี่ยนไม่ได้ด้วยงะ


CacAloz

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,144
ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


ไอเดียดีครับ เพื่อนๆ เห็นว่าไงครับ เปลี่ยนจากของตกเป็น เสีย EXP เยอะๆ แทน


CacAloz

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,144
ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


ไอเดียดีครับ เพื่อนๆ เห็นว่าไงครับ เปลี่ยนจากของตกเป็น เสีย EXP เยอะๆ แทน

การเพิ่มค่าพลังโจมตีนั้นค่อนข้างละเอียดอ่อนมากนะครับ ซึ่งมันมีผลโดยรวมทั้งเกม การสู้มอนสเตอร์ การ PVP

ลองนึกประเด็นนี้ดู มี 1 กลุ่มปาตี้เป็นเพื่อนกัน LV อยู่ในระดับไม่ต่างกัน 10 รวมตัวกันปั้มฆ่ากันเองก่อนให้ได้ระดับ การโจมตีที่สูง หลังจากนั้นก็รวมตัวกันไล่ฆ่าคนในเซิรืฟเวอร์ (นรกแตกแน่นอนครับ)

และผู้เล่นที่่มีระดับน้อยกว่า 1 กลุ่ม ทำบ้างปั้มค่าพลังโจมตี แต่เมื่อต่อสู้กันแล้ว ความแตกต่างของ LV ยังไงก็สู้ไม่ได้แน่นอนครับ


สรุปโดนคนที่ LV สูงเทพเห็นๆ ไล่ฆ่าคนในเซิร์ฟเวอร์รัวๆ แบบนี้คนเล่นจะเป็นยังไงครับ น่าเล่นขึ้นหรือยากเลิกเล่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 03, 2012, 15:45:24 โดย จีเอ็มเปเป้ »


ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


ไอเดียดีครับ เพื่อนๆ เห็นว่าไงครับ เปลี่ยนจากของตกเป็น เสีย EXP เยอะๆ แทน

การเพิ่มค่าพลังโจมตีนั้นค่อนข้างละเอียดอ่อนมากนะครับ ซึ่งมันมีผลโดยรวมทั้งเกม การสู้มอนสเตอร์ การ PVP

ลองนึกประเด็นนี้ดู มี 1 กลุ่มปาตี้เป็นเพื่อนกัน LV อยู่ในระดับไม่ต่างกัน 10 รวมตัวกันปั้มฆ่ากันเองก่อนให้ได้ระดับ การโจมตีที่สูง หลังจากนั้นก็รวมตัวกันไล่ฆ่าคนในเซิรืฟเวอร์ (นรกแตกแน่นอนครับ)

และผู้เล่นที่่มีระดับน้อยกว่า 1 กลุ่ม ทำบ้างปั้มค่าพลังโจมตี แต่เมื่อต่อสู้กันแล้ว ความแตกต่างของ LV ยังไงก็สู้ไม่ได้แน่นอนครับ


มันก็เป็นแค่บัฟครับ ไม่ใช่ค่าพลังโจมตีถาวร ถ้าคนที่เวลไม่สูงและใส่ของแรร์ระดับสูงๆไม่ได้ มันก็จะดูไม่เว่อไปครับ แต่ถ้าคนที่ใส่ของแรร์เวล99 มันอาจจะดูเวอร์หน่อยเพราะใส่ถึงของแรร์
ส่วนเรื่องการป้องกันการปั้มนี่ก็คือ คนที่มีค่าบาปแล้วตาย จะต้องตกนรกก่อน ผู้ที่สังหารจึงจะได้บัฟ และในการออกจากนรกนั้นก็คือต้องใช้ใบอวตาร มันจึงสามารถป้องกันการปั้มบัฟได้นั้นเอง


CacAloz

 • Full Member
 • ***
  • กระทู้: 2,144
ขอเสนอครับ

เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 1 - 10 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ''  ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 1.5 เท่า เป็นเวลา 5 นาที  และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด EXP จำนวน 30 เปอเซนต์ 300k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 11 - 30 หน่วย ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.0 เท่า เป็นเวลา 10 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 40 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 400k


เมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 31 - 51 หน่วย  ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 2.5 เท่า เป็นเวลา 15 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 50 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 500kเมื่อทำการสังหาร ผู้เล่นที่มีค่าบาป 51 หน่วยขึ้นไป ผู้ที่สังหารจะได้รับบัฟพิเศษ ''เพิ่มพลังอาวุธ'' ทำให้อาวุธโจมตีแรงขึ้น 3.5 เท่า เป็นเวลา 30 นาที และผู้เล่นที่มีค่าบาปจะถูกลด exp จำนวน 80 เปอเซนต์ และเงินบิลล่า จำนวน 1m

ข้อดีคือ
ผู้ที่ฆ่า คนที่มีค่าบาป จะได้รับบัฟพิเศษ สามารถใช้ในการpvp เก็บเวล ทำให้การเกบเวล และ pvp สะดวกขึ้นข้อเสีย
ผู้ที่มีค่าบาป เมื่อตายจะถูกลด exp และเงินบิลล่า


ไอเดียดีครับ เพื่อนๆ เห็นว่าไงครับ เปลี่ยนจากของตกเป็น เสีย EXP เยอะๆ แทน

การเพิ่มค่าพลังโจมตีนั้นค่อนข้างละเอียดอ่อนมากนะครับ ซึ่งมันมีผลโดยรวมทั้งเกม การสู้มอนสเตอร์ การ PVP

ลองนึกประเด็นนี้ดู มี 1 กลุ่มปาตี้เป็นเพื่อนกัน LV อยู่ในระดับไม่ต่างกัน 10 รวมตัวกันปั้มฆ่ากันเองก่อนให้ได้ระดับ การโจมตีที่สูง หลังจากนั้นก็รวมตัวกันไล่ฆ่าคนในเซิรืฟเวอร์ (นรกแตกแน่นอนครับ)

และผู้เล่นที่่มีระดับน้อยกว่า 1 กลุ่ม ทำบ้างปั้มค่าพลังโจมตี แต่เมื่อต่อสู้กันแล้ว ความแตกต่างของ LV ยังไงก็สู้ไม่ได้แน่นอนครับ


มันก็เป็นแค่บัฟครับ ไม่ใช่ค่าพลังโจมตีถาวร ถ้าคนที่เวลไม่สูงและใส่ของแรร์ระดับสูงๆไม่ได้ มันก็จะดูไม่เว่อไปครับ แต่ถ้าคนที่ใส่ของแรร์เวล99 มันอาจจะดูเวอร์หน่อยเพราะใส่ถึงของแรร์
ส่วนเรื่องการป้องกันการปั้มนี่ก็คือ คนที่มีค่าบาปแล้วตาย จะต้องตกนรกก่อน ผู้ที่สังหารจึงจะได้บัฟ และในการออกจากนรกนั้นก็คือต้องใช้ใบอวตาร มันจึงสามารถป้องกันการปั้มบัฟได้นั้นเอง


อ่าก็จริงใครปั้ม ทางทีมงานก็รวยแน่นอน ใบอวตาร รัวๆ ^^ แต่เรื่องเพิ่มการโจมตี ต้องดูให้ละเอียดเพราะมันมีผลกระทบเยอะอยุ่